14/12/17

תוכנית לימודים לתואר מוסמך (M.Ed.) ללא תזה בתקשורת חזותית של בצלאל אקדמיה

ביום 14.12.17 החליטה ות"ת לאשר את נוסח החלטתה שהתקבלה בנוהל בכתב כדלקמן:

בהתאם להחלטות ות"ת ומל"ג מיום 20.4.16 ו- 31.5.16 (בהתאמה), ולאור מאמציה התקציביים של בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, והשיפור שחל במצבה הפיננסי, מחליטה ות"ת לאשר את פתיחת תכנית הלימודים לתואר מוסמך ללא תזה (M.Des.) בתקשורת חזותית בשנה"ל תשע"ח, ובכפוף לתנאים הבאים:

  • בשלב הקמת התכנית הפתיחה מאושרת ללא התניה ברישום של מינימום סטודנטים, אך על המוסד להתחייב למימון גרעון התכנית ללא פגיעה באיזון התקציבי הכולל של המוסד. לצורך כך, על המוסד להעמיד קרן ייעודית בגובה מיליון ₪ (כ-50% מהגרעון המוערך לתכנית בשנתיים הראשונות) לשנים תשע"ח ותשע"ט.
  • על מנת להביא לאיזון תקציבי בהפעלה מלאה של התכנית נדרש סף מינימלי של כ-30 סטודנטים במחזור, ולפיכך, הפעלה מלאה של התכנית, מותנית בהשתתפות מינימום 30 סטודנטים במחזור. עמידת המוסד בתנאי המינימום של פתיחת שנה"ל עם 30 סטודנטים תיבחן החל מתש"פ (שנתיים מפתיחת תכנית הלימודים).