12/01/16

תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים עם התמחות בחשבונאות במסגרת המח"ר (לנשים) – ערעור המסלול האקדמי של המכללה למינהל על החלטת מל"ג מיום 10.11.2015

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה לקבל את הערעור של המסלול האקדמי של המכללה למנהל על סעיף 3 בהחלטת מל"ג מיום 10.11.2015.
להלן נוסח ההחלטה המעודכן:
1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
2. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למנהל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות במסגרת המח"ר (לנשים).
3. על המכללה לדאוג כי תמהיל המרצים לאורך כל התוכנית, לא יהיה שונה מתמהיל המרצים (לפי בכירותם האקדמית) בכל אחת מכיתות הלימוד הרגילות.
4. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים ועד חשון תשע"ח (אוקטובר 2017).
5. לקראת תום אישור ההפעלה התוכנית תיבדק לקראת המשך אישור הפעלתה.