14/01/14

תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה לאנשי כוחות הבטחון, המתקיימת במכללה האקדמית אשקלון – המלצה שלילית

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו בנדון.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים, לפיה קיימים הבדלים ניכרים בין תוכנית הלימודים לתואר ראשון בקרימינולוגיה (B.A.) לאנשי כוחות הביטחון לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בקרימינולוגיה (B.A.) במתכונת חד חוגית ובמתכונת דו חוגית המתקיימות במכללה האקדמית אשקלון, כדלקמן:

א.      חלק ניכר מהקורסים מועבר על ידי מורים אחרים;

ב.       מבחר הקורסים העומדים לבחירתם של התלמידים בתוכנית זאת מוגבל יותר;

ג.       לוח הזמנים של התוכנית שונה מלוח הזמנים של שאר התלמידים. אם נניח שללוח הזמנים הרגיל יש גם משמעות אקדמית, ולא רק מנהלית, הרי יש בכך פגיעה בתנאי הלמידה של התלמידים בכוחות הביטחון. (אם אין ללוח הזמנים שיקולים אקדמיים, עלולה להשתמע מכך פגיעה בזכויותיהם של תלמידי התוכנית הרגילה.)

ד.       תנאי הקבלה לתוכנית מותירים לעומדים בראשה שיקול דעת הרבה יותר נרחב מאשר בתוכנית הרגילה. עם כל ההכרה והחשיבות של ניסיון חיים, הרי יש הבדל ניכר בינו לבין היכולת לתת לו משמעות אקדמית.

ה.      תלמידי התוכנית נדרשים לפחות סמינריונים ועבודות סמינריוניות. אם הסמינרים והעבודות הם חלק משיאה של הלמידה לתואר הראשון, הרי יש בכך פגיעה של ממש באיכות הלימודים.

ו.       נתונים אלה גורמים לכך שתלמידי התוכנית לכוחות הביטחון יתנהלו כאוכלוסייה הומוגנית למדי (וייתכן שגם מגובשת למדי) הן ברקע, והן בלימודיה. אם נוסיף לכך את העובדה שתלמידי התוכנית אמורים להיות בעלי רקע דומה מאוד (מבחינת ניסיון החיים שלהם), נמצא שמדובר בתוכנית שלמרות קווי הדמיון שבינה לבין התוכנית הרגילה, איננה זהה לתוכנית הרגילה. יתר על כן, קיימים בתוכנית זאת תנאים שמגדילים את הסיכון לפגיעה ברמת הלימודים.

3. בהמשך לכך, לקבוע כי התוכנית אינה עומדת בהתאם לאמור בהחלטת מל"ג מיום 2.11.2004 (וההבהרה שניתנה לעניין ב-1.8.2011) בדבר תוכניות לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות, לפיה אין זהות בין התוכנית הקיימת לתואר ראשון בקרימינולוגיה לתוכנית לתואר ראשון בקרימינולוגיה לאנשי כוחות הביטחון, ועל כן לא לאשר רישום סטודנטים חדשים ופתיחת מחזורי לימודים חדשים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה לכוחות הביטחון. המוסד יוכל לאפשר סיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בתוכנית.

4. אין באמור לעיל בכדי למנוע את אפשרות המוסד להגיש בקשה חדשה לפתיחת תוכנית לימודים בהתאם להחלטת מל"ג מיום 2.11.2004 (וההבהרה שניתנה לעניין ב-1.8.2011) בדבר תוכנית לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות