05/03/18

תוכנית "לימודי העשרה" במסגרת התואר הראשון במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת – שלב ג'

בישיבתה ביום 5.3.18 דנה ות"ת בתוכנית " לימודי העשרה" במסגרת התואר הראשון במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת.

ות"ת מחליטה להתניע את התהליך ליציאה  לשלב ג' של תכנית לימודי העשרה.

מטרת התכנית היא לאפשר למוסדות שכבר משתתפים בתכנית, להמשיך לחזק, לגוון ולמצות את היקפה מחד, ולאפשר למוסדות נוספים להשתלב אף הם בתכנית.

במסגרת התכנית הנוכחית, מוצעים שני מסלולי תמיכה:

  1. פיתוח קורסי העשרה (תכנית בסיסית). לרבות אשכולות קורסים בנושאים:

– מיזם "תקווה ישראלית באקדמיה".

– חינוך ליזמות

– מדעי הנתונים (Data Sciences)

  1. פיתוח קורסי העשרה לשיתופי פעולה בין מוסדות מתוקצבים.

 

בתכנית החדשה יהיה שינוי באופן תמיכת ות"ת בפיתוח הקורסים לעומת השלבים הקודמים.

יודגש כי בכל מקרה, התקצוב במסגרת התכנית הוא עבור התנעת התהליך במוסדות, ועל כן אינו משקף תקצוב מלא של התכניות או מקור למימון שוטף שלהן.

 

המוסדות נדרשים להגיש הצעותיהם לאגף להערכת איכות והבטחתה עד 20.9.2018.

 

לצורך ליווי התכנית, קיום דיונים בנושאים עקרוניים הקשורים אליה ואישור בקשות לפתיחת תכניות שיוגשו על ידי המוסדות, תוקם "ועדת היגוי ללימודי העשרה".

 

התכניות שיוגשו על ידי המוסדות יישפטו ויאושרו על ידי ועדת ההיגוי על פי הקריטריונים הבאים:

רמה אקדמית של הקורסים, יעודיות הקורסים והתאמתם לתוכנית, פריסה ואיזון דיסציפלינאריים, מידת ההתאמה לחזון הכללי שהוגדר לתכנית, קריטריונים נוספים שייקבעו על ידי ועדת ההיגוי בהתאם לצורך.

ועדת ההיגוי תדווח לות"ת ולמל"ג על החלטותיה. הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת ומל"ג.