20/03/18

תוכנית "לימודי העשרה" במסגרת התואר הראשון במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת – שלב ג'

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 8.8.2010 , בה הוגדרו לימודי העשרה כלימודים מרחיבי ידע בתחומים שונים ומגוונים במסגרת התואר הראשון, ואשר בה הוחלט לעודד את פיתוחן וקיומן של תוכניות אלה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת ולהקצות משאבים לשם כך, אימצה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018) את המלצת ות"ת מישיבתה ביום 5.3.2018 והחליטה להמשיך ולתמוך בהרחבת לימודי העשרה ולצאת בשלב ג' של התוכנית.

מטרת התוכנית הנוכחית היא לאפשר למוסדות שכבר משתתפים בתוכנית, להמשיך לחזק, לגוון ולמצות את היקפה, ולאפשר למוסדות נוספים להשתלב אף הם בתוכנית כמפורט להלן:

א.         במסגרת התוכנית הנוכחית, מוצעים שני מסלולי תמיכה:

 1. פיתוח קורסי העשרה בין דיסציפלינריות (תוכנית בסיסית). לרבות אשכולות קורסים בנושאים:
 • מיזם "תקווה ישראלית באקדמיה".
 • חינוך ליזמות
 • מדעי הנתונים (Data Sciences)
 1. פיתוח קורסי העשרה תוך שיתופי פעולה בין מוסדות מתוקצבים.

ב.       תקצוב:

 1. סך התקצוב המיועד לשלב ג' של תוכנית לימודי העשרה הינו 11,700 אלש"ח לתקופה של שלוש שנים.
 2. מוסד בו עד 5,000 סטודנטים לתואר ראשון, יוכל לזכות בתקצוב של עד 10 קורסי העשרה חדשים במצטבר לכלל מסלולי ההגשה.
 3. מוסד בו 5,000 סטודנטים ומעלה בתואר ראשון, יוכל לזכות בתקצוב של עד 20 קורסי העשרה חדשים במצטבר לכלל מסלולי ההגשה.
 4. השתתפות ות"ת בכל קורס חדש בתוכנית הבסיסית תהיה בגובה של 25 אלש"ח, בכפוף למימון משלים של 5 אלש"ח לקורס מצד המוסד.
 5. בשיתוף פעולה של רכישת קורס על ידי מוסד אחד ממוסד אחר, השתתפות ות"ת תהא עבור המוסד הרוכש על סך 10 אלש"ח, בכפוף למימון משלים של עד 5 אלש"ח לקורס מצדו.
 6. בשיתוף פעולה הדדי בין מוסדות  בפיתוח קורס, תקצוב הקורס כולו יעמוד על 25 אלש"ח.
 7. התקצוב במסגרת התוכנית הוא עבור התנעת התהליך במוסדות וכולל תקצוב חד פעמי בשלב פתיחת הקורס.
 8. מוסד שיעמוד לראשונה בקריטריונים של התוכנית ויפתח 10 קורסים חדשים ומעלה, יזכה בהשתתפות חד פעמית בגובה 80 אלש"ח.
 9. ניתן לממש את הקורסים שאושרו לתקצוב במסגרת שלב ב', רק במהלך שנת תשע"ט.

ג.        לצורך ליווי התוכנית, קיום דיונים בנושאים עקרוניים הקשורים אליה ואישור בקשות לפתיחת תוכניות שיוגשו על ידי המוסדות, תוקם "ועדת היגוי ללימודי העשרה".

הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת ומל"ג. ועדת ההיגוי תדווח לות"ת ולמל"ג על החלטותיה.

ד.         לאור האמור, מאשרת מל"ג את שלב ג' של התוכנית ללימודי העשרה, אשר תפנה לכל המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת.

התוכנית מצורפת כנספח  להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.