30/01/18

תוכנית לעידוד הפקה ו/או הסבה של קורסים אקדמיים דיגיטליים בהיי-טק ובמדע הנתונים, וקול קורא מס' 4

ביום 30.1.18 הוצגה בפני ות"ת התוכנית לעידוד הפקה ו/או הסבה של קורסים אקדמיים דיגיטליים בהייטק ובמדעי הנתונים שהתבססה על החלטת הממשלה 2292 מיום 15.1.2017, הקובעת יעד גידול במספר הסטודנטים ב"מקצועות ההיי-טק" של לפחות 40%, בדגש על גידול במספרי הסטודנטים הנ"ל באוניברסיטאות, וזאת על מנת לספק כוח אדם ראוי לתעשיית ההיי-טק בישראל;

בהתאם ליעדי התכנית הרב-שנתית להשכלה גבוהה של ות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב בתחום ה- הייטק ומדעי הנתונים; ובהמשך למדיניות מל"ג וות"ת ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי, לקידום הלמידה הדיגיטלית ככלי לשיפור איכות ההוראה וחווית הלמידה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל, ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם;

ות"ת מחליטה להמשיך ולתמוך בהרחבת השימוש בקורסים אקדמיים דיגיטליים באמצעות קול קורא מס' 4 בסדרת הקולות הקוראים ללמידה דיגיטלית.

ות"ת תעודד הפקה ו/או הסבה של קורסים דיגיטליים לשם יצירת מאגר רחב של קורסים רלוונטיים למקצועות ההיי-טק ומדעי הנתונים. המאגר ישרת את כלל המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה. קורסי המאגר יהיו פתוחים לכלל הלומדים, אולם מתן נקודות זכות אקדמיות יתאפשר רק עבור סטודנטים רשומים ובהתאם לתכניות המאושרות ע"י מל"ג.

לשם כך, מחליטה ות"ת לאשר  את הוצאת הקול קורא התחרותי "היי-טק ומדעי הנתונים" אשר יפנה לכל המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת. כפי שהוצג בפניה במסמך מס'  4203, ומצורף לקובץ זה כנספח א' להחלטה.