20/05/20

תוכנית לעידוד קליטת חברי סגל ישראלים מצטיינים מארה"ב וקנדה באוניברסיטאות המחקר בישראל בתחומי ה-STEM

בהמשך להמלצות ועדת ההיגוי הבינמשרדית בראשות יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ ולהחלטות ות"ת מיום 26.2.2020 בדבר מתן מענקים לקליטת סגל בתחומי ה- STEM, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 14.8.19 לפיה ארה"ב היא המדינה המדורגת במקום הראשון לשיתופי פעולה מחקריים ולפיכך קליטת חברי סגל מאוניברסיטאות אלה, יתרמו לשיתוף הפעולה המחקרי בין המדינות ובהמשך למדיניות ות"ת המתבססת על החלטת הממשלה בנושא מיום 14.3.2010 בה נכתב, בין היתר, כי "הממשלה רואה בהבאת אנשי מדע וטכנולוגיה ישראלים ויהודים מצטיינים מחו"ל ככלי מדיניות מרכזי לצורך העלאת רמת המצוינות במוסדות ההשכלה הגבוהה והמחקר וחיזוק היצע העובדים המיומנים במשק, וזאת בין היתר על מנת להגדיל את פוטנציאל הצמיחה בת הקיימא של מדינת ישראל", מחליטה ות"ת על הקמת תכנית לעידוד קליטת חברי סגל מצטיינים ישראלים מתחומי הSTEM המגיעים מארה"ב וקנדה אשר יקלטו באוניברסיטאות המחקר בישראל.

להלן מתווה התכנית:

1. התכנית תעודד קליטת חוקרים ישראלים שהשתלמו בבתר-דוקטורט בתחום ה- STEM בארצות הברית ובקנדה כחברי סגל באוניברסיטאות המחקר בישראל.

2. התכנית תחול על מחקר בתחומי ה-STEM והם: מדעי המחשב, הנדסה, מתמטיקה, מדעים פיזיקאליים, מדעי החיים ורפואה.

3. האוניברסיטאות בישראל המשתתפות בתכנית הן כל אוניברסיטאות המחקר.

4. כל אוניברסיטת מחקר תוכל לזכות בתמיכה עבור חבר סגל אחד בשנה ובסה"כ עד 8 מלגות בשנה עבור כל המוסדות יחד.

5. המלגה מיועדת לסיוע במימון הוצאות לצרכים אקדמיים מחקריים ובהם רכישת ציוד ייעודי לצרכי מחקר, שיפוץ או התאמת מעבדה, מלגות לעוזרי מחקר לחבר הסגל וכיוצ"ב.

6. גובה המלגה בתכנית יעמוד בין 350 אלף דולר (ארה״ב) ובין 500 אלף דולר לחוקר. סכום המלגה יקבע לפי גובה סל הקליטה שקיבל המועמד מאוניברסיטת המחקר בו הוא נקלט בהתאם לשיקול דעת האוניברסיטה הקולטת אותו. יובהר כי גובה המלגה לא יעלה על 50% משווי סל הקליטה שקיבל המועמד מאוניברסיטת המחקר כאמור, וזו תשלם את יתרת הסכום הנותר לפי חישוב שווי סל הקליטה במימון תואם משלים (matching) מטעמה עבור החוקר הנקלט במסגרתה.

7. במידה ובשנה מסוימת לא ימצא כל מועמד מתאים למי מבין אוניברסיטאות המחקר, יזקפו דמי המלגה השנתיים במסגרת התכנית לזכות אותה אוניברסיטה לשנה האקדמית העוקבת. דמי הזכייה יפקעו במידה ולא יעשה בהם שימוש עד מועד זה.

8. המועמדים יהיו אזרחים ישראלים וזאת במטרה להשיב חוקרים שיצאו לפוסט דוקטורט בחו"ל לישראל. תנאי זה הינו בהתאם למדיניות ות"ת המתבססת על החלטת הממשלה בנושא מיום 14.3.2010 בה נכתב, בין היתר, כי "הממשלה רואה בהבאת אנשי מדע וטכנולוגיה ישראלים ויהודים מצטיינים מחו"ל ככלי מדיניות מרכזי לצורך העלאת רמת המצוינות במוסדות ההשכלה הגבוהה והמחקר וחיזוק היצע העובדים המיומנים במשק, וזאת בין היתר על מנת להגדיל את פוטנציאל הצמיחה בת הקיימא של מדינת ישראל".

9. התכנית תפעל למשך שני מחזורים, בשנה"ל תשפ"א-תשפ"ב.

שיתוף פעולה  עם קרן צוקרמן

לות"ת נודע על יוזמת קרן צוקרמן לתמוך בקליטת חברי סגל ישראלים המגיעים מארה"ב וקנדה אשר יקלטו בארבע אוניברסיטאות מחקר בישראל[1], ולפיכך נוהלו מגעים עם קרן צוקרמן על מנת לבצע חלק מהתכנית המוצעת לעיל בין היתר בשיתוף קרן צוקרמן ולהלן ההסכמות שהושגו עם קרן צוקרמן:

10. יתקיים שיתוף פעולה עם קרן צוקרמן לתמוך ולעודד קליטת חברי סגל ישראלים מצטיינים – מתחום ה- STEM: מדעי המחשב, הנדסה, מתמטיקה, מדעים פיזיקאליים, מדעי החיים ורפואה – אשר עשו את השתלמות הבתר דוקטורט שלהם באחת מהאוניברסיטאות בארה"ב וקנדה, באוניברסיטאות בישראל המשתתפות במסגרת שיתוף הפעולה, וזאת בהתאם לתכנית ות"ת שפורטה לעיל.

בהתאם ליעדי התוכנית ולמטרותיה לתמוך בקליטת חברי סגל מצטיינים מארה"ב ולקדם מחקר בתחומי ה-STEM ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, החליטה קרן צוקרמן כי יהיו רשאיות להשתתף במסגרת שיתוף הפעולה עם הקרן, אוניברסיטאות מחקר בישראל אשר לגביהן ערכה הקרן בדיקה מעמיקה של מצויינות אקדמית של המוסד ובכלל זה: התרשמות מרמת הקמפוס, רמת התשתיות הפיסיות הקיימות במוסד, רמת מעבדות המחקר, מחוייבות החוקרים למחקר בכלל ולבינלאומיות בפרט, מחוייבות הנהלת המוסד בדגש על המדע והמצויינות האקדמית וכו'. קרן צוקרמן תשיא תרומתה לתכנית עבור מועמדים המגיעים לאוניברסיטאות מחקר התואמות את השיקולים האקדמים  המצויינים לעיל.

לאור דחיפות אישור התכנית, ולאור משבר החירום הלאומי והעולמי שהוכרז עקב נגיף הקורונה וההגבלות שהוטלו בעקבותיו, לא היה ביכולתה של הקרן לערוך בדיקה של אוניברסיטת אריאל כמפורט לעיל בדבר המצויינות האקדמית (הכוללת גם ביקור פיסי במוסד), כפי שעשתה לגבי יתר אוניברסיטאות המחקר, לשם השתתפותה בשני מחזורי התכנית, ולפיכך לא תוכל הקרן לאשר בעת הזו כי אוניברסיטת אריאל עומדת בדרישות המצויינות האקדמית מטעמה להשתתפות במסגרת שיתוף הפעולה, זאת הואיל והקול הקורא עבור המחזור הראשון כבר פורסם והקול הקורא עבור המחזור השני אמור להתפרסם כבר בחודש יולי הקרוב.

מאחר וכאמור, העדר האפשרות אוניברסיטת אריאל ליטול חלק בתכנית בשיתוף פעולה עם הקרן נובעת ממשבר הקורונה שלא איפשר לקרן לבחון את עמידתה של אוניברסיטת אריאל בדרישות המצויינות האקדמית,  מוצע, על מנת שלא לפגוע בחלקה של האוניברסיטה, כי אוניברסיטת אריאל תוכל להשתתף בתכנית ות"ת והשתתפותה תתוקצב, בשלב זה, באופן מלא ע"י ות"ת (חלקה של ות"ת וחלקה של הקרן).

הפעלת התכנית

11. בחודש יולי, יפורסם קול קורא לאוניברסיטאות המחקר להצעת מועמדים לתכנית. כל אוניברסיטת מחקר תציע עד שני מועמדים/ות תוך צירוף קורות החיים מעודכנים, ומסמכים נוספים שיקבעו על ידי ועדת שיפוט שתוקם לתכנית.

12. ועדת השיפוט שתבחר את המועמדים תורכב מהרקטורים של כל אוניברסיטאות המחקר. הוועדה תתכנס פעם אחת בשנה לדיון במועמדים ותבחר את המלגאים בהתאם לשיקולי מצוינות אקדמית. נציג הצוות המקצועי מות"ת ונציג קרן צוקרמן יוזמנו כמשקיפים חסרי זכות הצבעה בוועדה. במסגרת דיון במועמדים לתכנית יהא כל רקטור מנוע מלהשתתף ו/או להצביע בעבור מועמד מוצע מטעם אוניברסיטת המחקר מטעמו. יובהר כי שיפוט המועמדים שיוצעו ע"י אוניברסיטת אריאל תתבצע ע"י ועדת השיפוט ללא נוכחות נציג קרן צוקרמן

תקציב התכנית

13. סך תקציב התכנית על פני מחזור אחד יעמוד לכל היותר על $4,000,000 בחלוקה כדלקמן:

א. סך של 3,500,000$ לכל היותר עבור כלל התכנית המשותפת מתוכם השתתפות קרן צוקרמן בתכנית תעמוד על $1,750,000 והשתתפות ות"ת תעמוד על $1,750,000.

ב. סך של $500,000 לכל היותר מתקציב ות"ת בלבד, עבור השתתפות אוניברסיטת אריאל בתכנית.

14. סך התקציב עבור שני מחזורים יעמוד על $8,000,000 בחלוקה כדלקמן:

15. סך של 7,000,000$ בחלוקה שווה בין ות"ת וקרן צוקרמן.

16. סך של 1,000,000$ יגיע מתקציב ות"ת בלבד עבור השתתפות אוניברסיטת אריאל בתכנית.

17. בנוסף, סך של 150,000$ לכל היותר יוקצה מידי שנה ע"י קרן צוקרמן וות"ת לצורך שיווק התכנית, באופן שווה, כאשר השתתפות קרן צוקרמן תעמוד על 75,000$ לכל היותר והשתתפות ות"ת תעמוד על 75,000$ לכל היותר, ללא קשר לכמות המלגאים שנמצאו זכאים למלגה בכל אחת מהאוניברסיטאות.

18. השתתפות קרן צוקרמן בתכנית, תועבר לאוניברסיטאות המשתתפות בתכנית המשותפת באמצעות הטכניון, אשר יעביר את דמי המלגות לאוניברסיטאות השונות. לשם כך יתבקשו האוניברסיטאות לחתום על כתב הסמכה, בנוסח המצ"ב, בו הן מביעות את הסכמתן לכך שהשתתפות קרן צוקרמן הכוללת בתכנית תועבר בצורה מרוכזת לטכניון, אשר יעביר את השתתפות הקרן לשאר האוניברסיטאות בהתאם להחלטת הוועדה.
השתתפות ות"ת בתכנית תועבר ישירות לכל אוניברסיטאות המחקר.

19. תנאי הסף למועמדים למלגה הינם:

א. החוקר/ת הינו/ה אזרח או תושב קבע ישראלי.

ב. החוקר/ת ת/ישלים השתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטה בארצות הברית או קנדה.

ג. החוקר/ת ת/יועסק באוניברסיטת המחקר לא יאוחר משנים-עשר חודשים לאחר זכייתו/ה במלגה על בסיס הזמנתו/ה מראש מאת אוניברסיטת המחקר.

יובהר כי ההחלטה כפופה לחתימת הסכם עם קרן צוקרמן לאחר קבלת אישור הייעוץ המשפטי ולמתן פטור ממכרז בגין "מיזם משותף" ע"י ועדת המכרזים של המל"ג.

[1] התכנית פועלת כיום ע"י קרן צוקרמן בארבע אוניברסיטאות מחקר: העברית, הטכניון ויצמן ותל אביב.