25/04/18

תוכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת – מודל צמיחה

  1. בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, אשר הציבו את הנושא כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית החדשה (תשע"ז-תשפ"ב) ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 21.2.2018 אשר על מנת לתת מענה מלא על מטרות התכנית הכוללת לקידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה, ובהתייחס לגיוון המוסדות בישראל ולסטטוס הקיים שלהם בפיתוח הבינלאומיות, ובנוסף לשונות האופי והאתגרים של המוסדות בתחום הבינלאומיות, אישרה ות"ת שני מסלולי תמיכה לפיתוח הבינלאומיות במוסדות בין השנים תשע"ט-תשפ"ב:

(1)המסלול הראשון הינו מודל תקצוב תחרותי מבוסס תפוקות בינלאומיות, למוסדות אשר החלו בפעילות זו באופן משמעותי (להלן "מודל מבוסס תפוקות.)"

(2)המסלול השני הינו מודל תקצוב לסיוע בצמיחת המוסדות אשר נושא הבינלאומיות נמצא בתחילת דרכו ולמוסדות המתמקדים בהיבטים מסוימים של בינלאומיות , (להלן "מודל הצמיחה").

  1. והואיל ובהתאם להחלטת ות"ת, מוסדות שאינם עומדים בתנאי הסף להיכלל במודל התחרותי מבוסס התפוקות, רשאים להגיש בקשה להיכלל במודל הצמיחה (להלן" התכנית") . התכנית תתמוך בפעילויות מוגדרות, שמתאימות למוסדות הנמצאים בתחילת דרכם בנושא הבינלאומיות, כאשר כל מוסד יוכל להחליט להתמקד באספקטים של בינלאומיות כגון: בניית תשתיות מוסדיות לבינלאומיות, הקניית

כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים, ניידות סגל אקדמי ומנהלי, פרויקטים לבניית יכולות

מוסדיות, או ניידות סטודנטים על בסיס קשרים בילטראליים מול מוסדות או חוקרים בחו"ל, בהתאם לאסטרטגיה המוסדית לבינלאומיות של המוסד.