20/03/18

תוכנית לקידום הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-תשפ"ב

בהמשך להחלטות הקודמות שקיבלו מל"ג/ות"ת בנושא הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה – החלטת ות"ת מיום 1.7.2015 והחלטת מל"ג מיום 30.6.2015, ובהמשך לדיון שהתקיים בות"ת ביום 3.1.2018 והחלטתה בדבר התוכנית הרב שנתית לקידום הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"ח-תשפ"ב, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018)  לאשר את עקרונות התוכנית כלהלן:

  1. קידום וגיוס נשים בסגל האקדמי, כולל הגדלת סכום המלגה עבור פוסט דוקטורנטיות מצטיינות וגיבוש קול קורא לעידוד יציאת נשים לפוסט-דוקטורט בחו"ל והחזרתן וקליטתן בארץ;
  2. קידום וגיוס נשים בסגל האקדמי בתחומי ההיי-טק;
  3. המשך העלאת המודעות להוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה, לרבות הגדלת התמיכה והליווי בפעילות היועצות לנשיאים/ות לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה, מתן תמריצים ("פרסי הצטיינות") למוסדות שיקדמו הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה והמשך בקשת דוחות מגדריים שנתיים מהמוסדות;
  4. במהלך שנה"ל תשפ"א יבצעו ות"ת ומל"ג הערכת מצב של קידום וייצוג נשים במערכת להשכלה הגבוהה ויבחנו את יעילות הצעדים שננקטו ע"י מל"ג/ות"ת בנושא.