05/03/18

תוכנית לקידום ופיתוח המדע והטכנולוגיה קוונטיים

בישיבתה ביום 5.3.18 דנה ות"ת בתוכנית לפיתוח תחום המדע והטכנולוגיה הקוונטיים באוניברסיטאות המחקר במסגרת התוכנית הרב שנתית.

ות"ת מודה לפרופ' אורי סיון ולחברי וועדת ההיגוי המייעצת לות"ת למדע וטכנולוגיה קוונטיים על עבודתם. דו"ח הוועדה, וההמלצה על תכנית לפיתוח התחום של מדע וטכנולוגיה קוונטיים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, הוצגו בדיון שהתקיים ב- 5.3.18 בהתאם לכך מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. ות"ת מחליטה לאמץ את דו"ח ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת למדע וטכנולוגיה קוונטיים, ואת חזון התכנית הגדרת תחומי התכנית, מטרות ויעדי התכנית, המבנה הניהולי, ותקציבה המיועד (שאת חלקו צריך עדיין לגייס ממקורות שאינם ות"ת), כמפורט להלן:[1]

א. חזון התכנית:

  • חיזוק תשתיתי ובר-קיימא של מעמדה, יכולותיה המחקריות ומצוינותה האקדמית של מדינת ישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטים, הן בפן הבסיסי והן בפן היישומי.
  • הנחת התשתית האקדמית ויסודות שיתוף הפעולה עם הגורמים הממשלתיים והתעשייה להבטחת שגשוגה הכלכלי וביטחונה של מדינת ישראל בתחומים הנשענים על מדע וטכנולוגיה קוונטיים.

ב. מטרות ויעדים מרכזיים

מתוך חזון התכנית נגזרו יעדיה המרכזיים כמפורט להלן:

  • עיבוי וחיזוק הקהילה המדעית העוסקת במחקר אקדמי בסיסי ויישומי, בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים. הרחבת הקהילה באמצעות גיוס חברי סגל חדשים, משיכת חברי סגל מתחומים אחרים, הגדלת מספר המשתלמים לתארים גבוהים ולבתר-דוקטורט.
  • העמדת התשתית המחקרית הנדרשת לרשות החוקרים באוניברסיטאות המחקר ובתעשייה והעמדת משאבים נדרשים לביצוע מחקרים העומדים בדרישות תחרותיות של חדשנות ומצוינות.
  • הרחבת ההכשרה בנושאי מדע וטכנולוגיה קוונטיים, התאמת תכניות הלימודים וקידום תכניות הכשרה בין-תחומיות לסטודנטים ולחוקרים צעירים על מנת להכשיר כוח אדם מיומן למשק ולאקדמיה. בפרט, הרחבת בסיס הסטודנטים הלומדים בתחום מחוץ למחלקות לפיזיקה אל מחלקות ההנדסה ומדעי המחשב.
  • העמדת התשתית האקדמית הנדרשת לפיתוח תעשייה ולביסוס ביטחונה של מדינת ישראל. פיתוח הממשקים של האקדמיה עם התעשייה ומערכת הביטחון: שיתוף בתשתיות מחקר, קידום שתופי פעולה, יצירה והעברת ידע, תמרוץ השקעות חיצוניות במחקר אקדמי בתחום, עידוד מעבר של אנשים, חדשנות ורעיונות בין הסקטורים.
  • יצירת קהילה ישראלית ע"י עידוד שתופי פעולה אקדמיים בין-תחומיים על מנת לקדם פריצות דרך משמעותיות בתחום ושת"פ עם התעשייה ומערכת הביטחון. 

ג. ליווי התכנית וניהולה

בדוח הוועדה מופיעה ההמלצה שהתכנית תנוהל על ידי וועדת היגוי לאומית שתשמש כ-Board שהרכבו יכלול בנוסף לראש/ת הוועדה, מומחים אקדמיים בתחום, נציגי ות"ת ונציגי האקדמיה הלאומית למדעים, וכן נציגים של שאר הגופים הממשלתיים/תעשייה, שיתרמו סכום כסף משמעותי למימוש התוכנית. וועדת ההיגוי תיעזר בוועדה מדעית בינ"ל מייעצת לשם התוויית דרכה ובקרה על ביצוע התוכנית.

ד. ערוצי פעולה

השגת מטרות התכנית ויעדיה המרכזיים תעשה, על פי המלצות הוועדה למדע וטכנולוגיה קוונטיים, בערוצים הבאים:

  • הקמת קרן מחקר וציוד אישי קרן כזו, המשותפת לות"ת ולמפא"ת ומיועדת למימון מחקרים ורכישת ציוד ייעודי למעבדות החוקרים על בסיס תחרותי אושרה ע"י ות"ת בישיבתה ביום 22.11.2017. הקרן תופעל ע"י הקרן הלאומית למדע.
  • הקמת מרכזי מחקר באוניברסיטאות המחקר – לרבות תמיכה בקליטת אנשי סגל חדשים, עידוד השתלבות חוקרים מתחומים אחרים במחקר במדע וטכנולוגיה קוונטיים, הקמה ושדרוג של תשתיות מחקר משותפות, קליטת כח-אדם טכני מתאים, פיתוח תכניות לימודים ועוד.
  • פעילות לאומית, ניהול ועתודה – ערוץ זה נועד לענות על צרכים לאומיים המשותפים לכלל החוקרים והמוסדות. בין סעיפים אלו נמנים הקמת פלטפורמות לאומיות שיאפשרו מחקר ופיתוח בתתי תחומים שונים, תכניות לאומיות בשיתוף התעשייה, שת"פ עם תכניות לאומיות של מדינות אחרות ועם תכנית הדגל האירופית, מתן מענה הולם להכשרת תלמידי מחקר מדיסציפלינות שונות בתחום של מדע וטכנולוגיה קוונטיים ועוד.

עם הזמן ובמידת הצורך יתכנו ערוצי פעילות נוספים.

ה. תקציב התכנית ומקורות ות"ת

סך תקציב התכנית הרב-שנתית של ות"ת לנושא תשתיות לאומיות מערכתיות עומד על 500 מיליון ₪ מתוכם 358 מיליון ₪ תקציב תוספתי מהאוצר, והיתר ממקורות ות"ת, בפרט מסיום הפעלת תכנית מרכזי מצוינות.

על פי המלצות הוועדה התקציב הנדרש להקמת התכנית מסתכם בכ-600 מיליון ₪ לחמש שנים, וכולל את מקורות ות"ת וכן השתתפות של גופים נוספים ושל האוניברסיטאות. הוועדה ממליצה כי 200 מיליון ₪, מתוך תקציב זה, יגיעו ממקורות ות"ת, 50 מיליון ₪ ממפא"ת במסגרת הקמת קרן המחקרים המשותפת, ושאר התקציב הנדרש בסך 350 מיליון ₪ יגויס ממשרדי ממשלה שיהיו שותפים אסטרטגיים להקמת התכנית, מהאוניברסיטאות עצמן ומשותפים נוספים, ככל שיתאפשר, כגון חברות.

2. ות"ת מאשרת הקצאת סך של עד 200 מיליון ₪ ממקורותיה לטובת מימוש התכנית האקדמית לשנים תשע"ח-תשפ"ב. מימון התקציב לתכנית יילקח מתקציב התכנית הרב-שנתית המיועד לתשתיות מרכזיות.

ות"ת מבהירה בזאת , שסכום זה כולל סך 50 מיליון ₪ שהוקצה לטובת פעילות הקרן המשותפת עם מפא"ת בהתאם להחלטתה מיום 22.11.2017.

3. ות"ת מבקשת מהגורמים האחראים במינהל ות"ת ומהוועדה המייעצת להמשיך לפעול למימוש התכנית האקדמית הלאומית וכן לקידום שיתופי פעולה, לרבות פניה לפורום תל"מ ולשותפים אפשריים נוספים, במטרה לגבש תכנית לאומית בנושא מדע וטכנולוגיות קוונטיים ולגייס לתכנית מקורות, שיתווספו על מקורות ות"ת שבסעיף 2 לעיל ובהמשך להביא לות"ת הצעות לתכניות מפורטות לאישורה.

4. בהמשך, על בסיס ההתקדמות בגיבוש התכנית הלאומית שהומלצה ע"י הוועדה, תבחן ות"ת את הצורך באישור התכניות והקולות הקוראים הפרטניים שיועלו בפניה ותחליט בעניינם, תוך איזון בין המלצות הוועדה בתחומים השונים ובין מכלול תנאי התכנית הלאומית, לרבות השותפים בתכנית, סך תקציבי התכנית ועוד.

5. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 22.11.2017 בנושא הקרן המשותפת עם מפא"ת, ות"ת מאשרת את נוסח הסיכום להקמת הקרן המשותפת שהובא בפניה.

[1] רוב הניסוחים שלהלן לקוחים מתוך דוח הוועדה.