25/04/18

תוכנית מבוססת צרכים במסגרת המודל לפיתוח פיסי

בישיבתה ביום 25.4.18 דנה ות"ת בתוכנית מובססת צרכים במסגרת המודל בפיתוח פיסי במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת (ראה מסמך מס' 4255). בישיבתה ביום 21.3.2018 החליטה ות"ת לאשר מודל לפיתוח פיסי במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה כך שבתכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב תופעל תכנית מבוססת צרכים עבורה הוקצו 110 מיליון ₪, יתרת סכום תוקצה בהתאם למודל פיתוח פיסי אחר שיבוא לדיון בות"ת בהמשך. התקציב יוקצה למוסדות בהתאם לקול קורא המצ"ב להחלטה ובהתאם לעקרונות המפורטים להלן:

 

 1. התכנית תהיה בעיקרה מבוססת על צרכים של המוסד. הצרכים נקבעו בהתאם למודל הפיתוח הפיסי על בסיס המטריצה להלן:

 

תואר שלישי תואר  שני תואר ראשון  
 7.7  6.6  5.5 מדעי הרוח והחברה
 18.7  12.7  9.4 מדעי המחשב\ פסיכולוגיה\      עזר רפואי
 24.2  20.4  13.8 טבע וטכנולוגיה\

אמנות ועיצוב

 

המוסדות שנמצאים ברשימה וזכאים להגיש פרויקט בפיתוח מפורטים במצגת, מוסד רשאי לערער על החוסר בשטחים עד לתאריך16.5.2018 מוסד שלא יערער לא יוכל לטעון לקבל תקציב בפיתוח פיסי במסגרת תכנית זו .

 

 1. הנתח התקציבי שמוסד יהיה זכאי לו מבוסס על מודל התעריפים של ות"ת. אך בכדי לאפשר זכאות לנתח תקציבי עבור מספר מוסדות הוחלט להגביל את השתתפות ות"ת ל-30 מיליון ₪ באופן מצטבר. כלומר, מוסדות שיש להם יתרה ששוריינה מחומש קודם יהיו זכאים לתוספת תקציבית אשר תשלים את השתתפות ות"ת לעד 30 מיליון ₪.

 

 1. כל פרויקט שיוגש ייבחן בהתאם לפרמטרים הבאים:
  • קריטריון בחינת הצרכים של המוסד:

נעשתה השוואה בין כלל המוסדות לגבי השטח הקיים בכל מוסד לבין השטח הרצוי בו בהתאם למספר המכסות או מספר הסטודנטים הנמוך בין השניים . בנוסף יינתן פקטור עבור מוסדות שקיבלו תוספת מכסות במסגרת התכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב.

החישוב והניקוד בסעיף זה מבוסס על המטריצה לעיל. יצוין כי ניקוד גבוה יותר ככל שלמוסד יש חוסר גדול יותר בשטחים קרי צורך מחסור יותר שטחים .

 

 • קריטריון ישימות הפרויקט – איזון תקציבי:

עבור כל תכנית שתוגש ייבחן האיזון התקציבי של הפרויקט ומקורות מימון שהתקבלו עד כה. למען הסר ספק מקורות מימון עתידיים או התחייבויות לתרומות לא ייחשבו כחלק מהאיזון התקציבי, זאת למעט הנתח התקציבי של ות"ת בתכנית זו. יודגש כי המוסד יוכל להתבסס על הנתח התקציבי בהתאם להגבלה המופיעה בסעיף 2 בה מקסימום השתתפות ות"ת עומדת על 30 מיליון ₪.  הניקוד יינתן באופן יחסי לגובה התקציב שנשאר להוציא לפועל את הפרויקט .

 

 • קריטריון חיזוק יעדים לאומיים בתחומי הייטק והנדסה

הפרויקט המוצע על ידי המוסד ייבחן לפי התאמתו ליעדי ממשלה ו/או יעדי מל"ג ות"ת .%50 מהניקוד יינתן לפי נתונים אובייקטיבים בהתאם לאופי הסטודנטים במוסד. לשם כך נבחן את שיעור הסטודנטים שלומדים במוסד בתחום ההי-טק ובתחום ההנדסה בהתאם לנתונים הקיימים באגף תכנון .

%50 יינתנו בהתאם לאופי הפרויקט שיוגש. כלומר, אם מוסד יגיש מבנה בתחום ההי-טק וההנדסה הוא יקבל ניקוד יותר גבוה ממוסד שיגיש מבנה שאינו בתחום ההי-טק וההנדסה, הניקוד בסעיף זה יהיה לפי סולם מ-5-1 כאשר 5 זה פרויקט שכולו מיועד להייטק והנדסה ו-1 אין בו שום נגיעה בתחום ההי-טק וההנדסה .

 

 • קריטריון חיזוק המוסדות הפריפריאליים

בהתאם להחלטת ממשלה מס'2262 לחיזוק הצפון והחלטת ממשלה 2025 לחיזוק הדרום, מוצע כי בתכנית זו גם תינתן התייחסות למוסדות שנמצאים באזורי פריפריה.

לשם כך מוצע לבחון את רמת הפריפראליות של כל מוסד בהתאם לנתוני הלמ"ס.

הניקוד ינתן באופן יחסי לפי רמת הפריפראליות של כל מוסד.

 

 1. על מנת לעודד את המוסדות האקדמיים להקים קרן תפעול ותחזוקה, הוחלט לתת מכפילים על הניקוד בקול קורא במידה ומוסד יעמיד קרן ייעודית לתפעול ותחזוקה של %10 מעלות הפרויקט .

 

 1. בנוסף בשביל לעודד בנייה יעילה של מבנים מוצע לתת מכפיל שלילי עבור מבנה בו יחס השטח נטו/ברוטו יהיה נמוך מ-%40 זאת בהתאם להנחיות ות"ת בחלוקת השטחים.

 

 1. כלל הפרויקטים יבואו לדיון ואישור ות"ת .הפרויקטים ייבחנו בהתאם להנחיות בתכנית זו ,כאשר הניקוד הכולל ישקף סדר עדיפות לתמיכה בפרויקטים דהיינו: החל מהפרויקט שידורג ראשון, יזכה כל פרויקט להשתתפות לפי תוצאת מודל התעריפים לבינוי ועד למגבלת התקציב הכוללת למועד זה דהיינו הסך של 110 מיליוני ש"ח. למרות האמור, ות"ת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע רף מקסימלי אחר מהמפורט במסמך זה להקצאה.