07/05/14

תוכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות – הצעות לשינויים

בהמשך להחלטת ות"ת בעניין קידום השוויון המגדרי במוסדות להשכלה גבוהה וכינון תוכנית מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות מחליטה ות"ת:

  1. להקים ועדת שיפוט לתוכנית מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות החל משנת הלימודים תשע"ה.
  2. בחירת הזוכות במלגה תיעשה על בסיס מצוינות בלבד. (לא יוקצו מכסות למוסדות להשכלה גבוהה ).
  3. תינתן עדיפות לתחומי ידע /מחקר (בדומה לתחומי המחזור הקודם).
  4. כל מוסד יוכל להגיש עד 4 מועמדות למלגה מידי שנה (בתנאי שהן עומדות בתנאי הסף).
  5. תתאפשר גם הגשת מועמדות אשר התקבלו להשתלמות פוסט-דוקטורט במסלול משולב, (חלקו בארץ, חלקו בחו"ל).
  6. יינתנו לפחות 8 מלגות בכל שנה.
  7. גובה המלגה יהיה בהתאם למצבה המשפחתי של המועמדת.
  8. ות"ת מבקשת לאשר את תקנון תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות – שיובא לפניה באחת הישיבות הקרובות.