28/11/18

תוכנית מלגות ות"ת לדוקטורנטים בינלאומיים בתחומי מדעי החברה והרוח

בישיבתה ביום 28.11.18 דנה ות"ת ביישום התכנית לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה – תכנית מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בינלאומיים באוניברסיטאות המחקר בתחומי מדעי החברה והרוח ,וזאת בהמשך לעקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל שאושרו בישיבת ות"ת ב-22.06.2016 ובישיבת מל"ג ב-19.07.2016, מחליטה ות"ת להתוות תכנית למלגות לדוקטורנטים מצטיינים בינלאומיים באוניברסיטאות המחקר בתחומי מדעי החברה והרוח לשנה"ל תשע"ט כדלקמן:
1. התכנית תפעל במשך שנה בשנת הלימודים תשע"ט.
2. התכנית תהיה פתוחה לדוקטורנטים בינלאומיים באוניברסיטאות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת בתחומי מדעי החברה והרוח לתקופה של עד סמסטר (5 חודשים).
3. התמיכה לכל מוסד תהיה עבור 7 מלגות ובסה"כ 56 מלגות (7 מלגות למוסד, ל-8 אוניברסיטאות המחקר).
4. גובה המלגה יעמוד על כ-50 אלף ₪ למלגאי. מתוך כך, חלקה של ות"ת יהיה 25% מגובה המלגה (כ-12.5 אלף ₪), חלקו של המשרד לעניינים אסטרטגיים (אשר יעבור באמצעות ות"ת) יהיה 50% מגובה המלגה (כ-25 אלף ₪) והיתרה, 25% האחוז הנותרים, בסך של כ-12.5 אלף ₪ נוספים תמומן ע"י האוניברסיטה הרלוונטית אליה יגיע הסטודנט להשתלם.
סה"כ עלות התכנית 3 מיליון ₪, מתוכם חלקה של ות"ת עומד על 0.75 מיליון ₪ מהתקציב הרב שנתי לבינלאומיות. החלטה זו כפופה ותכנס לתוקפה לאחר קבלת ההתחייבות הסופית של המשרד לעניינים אסטרטגיים.
הקול הקורא למחזור תשע"ט ותקנון התכנית יובאו לדיון ולאישור של ות"ת בהמשך.