31/10/18

תוכנית מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדע וטכנולוגיה קוונטים

1.  בישיבתה מיום 31.10.2018 דנה ות"ת בהמלצותיה של ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים בראשות פרופ' אורי סיון והחליטה על הקמתה של תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בחקר מדע וטכנולוגיה קוונטיים בהתאם לעקרונות הבאים:

א. התוכנית תחל לפעול החל משנת תשע"ט ועד לשנת תשפ"ג (בתשפ"ד יהיו רק מלגות ממשיכות).

 

ב. כמועמדים למלגה יוגשו אך ורק מועמדים מתחומי המדעים המדוייקים, ההנדסה ומדעי החיים, שתחום מחקרם המיועד בהשתלמות הבתר-דוקטורט הוא באחד משבעת תתי-התחומים הבאים:

  1. חישוב קוונטי.
  2. תקשורת קוונטית.
  3. סימולציה באמצעות מערכות קוונטיות.
  4. מכשור וחיישנים קוונטיים (כגון שעונים אטומיים, מדי שדה מגנטי, ומדי תאוצה קוונטיים).
  5. חומרים קוונטיים (כגון חומרים טופולוגיים וחומרים מהונדסים קוונטית, להצגת תכונות מיוחדות)
  6. יסודות תורת הקוונטים עם השלכה לטכנולוגיה עתידית.
  7. מדע וטכנולוגיה קוונטית חדשנית.

ג. מידי שנה תעניק הות"ת עד 4 מלגות חדשות, דו שנתיות.

ד. גובה המלגה הוא 45,000 דולר לכל שנה כאשר בגין בן/בת זוג תהיה תוספת של 5,000 דולר לשנה, בגין ילד אחד תהיה תוספת של 5,000 דולר בשנה, בגין ילד/ים נוספים תהיה תוספת של 5,000 דולר בשנה. סך המלגה בכל מקרה לא יעלה על 60,000 דולר לשנה.

ה. המלגה תינתן לתקופה של שנתיים לכל היותר.

תקציב התכנית:

  תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב תשפ"ג תשפ"ד סה"כ
תקציב במיליוני ש"ח 0.9 1.8 1.8 1.8 1.8 0.9 9

2.     ועדת שיפוט מטעם הות"ת תבחן את תיקי המועמדים השונים, תשפוט ותחליט על הזוכים במלגות מידי שנה. הוועדה תכלול 5-7 חברים ותהיה לה הסמכות לפנות לסוקרים חיצוניים מתחומים רלוונטיים בהתאם לצורך. בתשע"ט תורכב הוועדה מחברי סגל בכירים בתחומים רלוונטיים מהמוסדות בישראל. לקראת השנים הבאות, יגויסו גם חברי סגל בכירים מתחומים רלוונטיים מאוניברסיטאות בחו"ל.

3.  לאשר את הרכב  ועדת חברי ועדת השיפוט לתוכנית המלגות כלהלן:

פרופ' מוטי הייבלום, פיזיקה והנדסת חשמל, מכון וייצמן למדע- יו"ר

פרופ' גיל מרקוביץ, כימיה פיזיקלית, אוניברסיטת ת"א

פרופ' רון פולמן, אופטיקה קוונטית, פיזיקה, אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ' מיכאל בן-אור, מדעי המחשב, האוניברסיטה העברית

פרופ' אפרת שמשוני, פיזיקה של חומר קוונטי, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' ישעיהו טלמון, הנדסה, חבר הות"ת

הפרופ' דודי גרשוני,  פיזיקה של חומרים, הטכניון

4.  לאשר את  קול-הקורא למוסדות ואת תקנון התוכנית הכולל גם את תקנון ועדת השיפוט המצ"ב להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.