04/07/18

תוכנית מלגות לדוקטורנטיות ולתלמידות לתואר שני מחקרי מצטיינות בתחום ההיי-טק

ביום 4.7.18 דנה ות"ת בתוכנית לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת בפני ות"ת הוצגו, הקולות קוראים החדשים; הרכבי הועדות והתקנונים.

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 03.01.2018, לגבי פתיחת תכניות חדשות עבור המלגות לדוקטורנטיות ותלמידות מצטיינות לתואר שני מחקרי בתחומי ההייטק, מחליטה ות"ת כדלקמן:

 1. ות"ת מחליטה לאשר את הקול קורא למלגות לדוקטורנטיות ולסטודנטיות מצטיינות לתואר שני מחקרי במקצועות ההי-טק במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת מחזור א' (תשע"ט-תשפ"א) כמופיע בנספח ב' למסמך מס' 4321.
 2. השיפוט בתכניות למלגות לפוסט דוקטורנטיות מצטיינות ולדוקטורנטיות מצטיינות לתואר שני מחקרי בתחומי ההייטק יתבצע ע"י ועדת שיפוט אחת, שתקרא "ועדת השיפוט לתכניות המלגות לסטודנטיות מצטיינות", וזאת כדי לאפשר מעקב טוב יותר אחר מצב המיזם לקידום נשים במדע על פני רצף התארים.

 

 1. ות"ת מחליטה לאשר את הרכבה החדש של הוועדה:

פרופ' אפרת שמשוני, פיזיקה, אוניברסיטת בר-אילן – יו"ר

פרופ' תמר פלש, מתמטיקה ומדעי המחשב, מכון וייצמן

פרופ' מונא מארון, נוירו-ביולוגיה, אוניברסיטת חיפה

פרופ' יואב שכנר, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הטכניון

פרופ' נורית ירמיה, פסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית

פרופ' איריס רחמנינוב, היסטוריה, אוניברסיטת ת"א.

 

 1. ות"ת מחליטה לערוך שינויים בתקנון הוועדה כדלקמן:
 • האמור בסעיף 2 בתקנון הישן ימחק ובמקומו ירשם:

"(1) תפקיד ועדת השיפוט הינו להחליט על המוסדות הזוכים בתקצוב ות"ת במסגרת התכניות לקידום הוגנות מגדרית באקדמיה עליהם החליטה ות"ת בהתאם לקולות הקוראים של אותן תכניות.

(2) הוועדה תוכל להצביע על חסמים, תחומים שהם קריטיים לטובת קידום הנושא של הוגנות מגדרית באקדמיה ולהמליץ לות"ת על קידומם במסגרת התכניות הרוחביות בנושא קידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה הגבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת.

(3)  הוועדה תוכל לתת הערות לתכניות חדשות עבור קידום הוגנות מגדרית באקדמיה שיוכנו ע"י הצוות המקצועי לפני הצגתן בות"ת".

 

 • האמור בסעיף 3 בתקנון הישן ימחק ובמקומו ירשם:

"3. בחירת מוסדות הזוכים בתקצוב ות"ת:

 • המוסדות הזוכים ייבחרו על סמך הקריטריונים המפורטים בקולות הקוראים.
 • גובה התמיכה התקציבית יקבע בהתאם לכללים המפורטים בקולות הקוראים של התכניות לקידום הוגנות מגדרית המאושרות ע"י ות"ת."

 

 • עדכון סדרי הדיון בוועדה – לעיתים, במקרים חריגים ודחופים, קיים קושי לכנס את כל חברי הוועדה ונדרשת האופציה לקבל החלטות בכתב באמצעות המייל או הטלפון. לפיכך, נבקש לעדכן את תקנון הוועדה כך שיתווסף סעיף 6.4 שזו לשונו:
  • "…במקרים חריגים ועל בסיס החלטה מנומקת של יו"ר הוועדה, ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני או בדיון טלפוני בהתקיים התנאים המצטברים:
   • כל החומר הדרוש לצורך קבלת ההחלטה ישלח לכל חברי הוועדה באמצעות הדואר האלקטרוני לפחות יום אחד מראש וחברי הוועדה יעבירו עמדתם בכתב בדואר אלקטרוני חוזר.
   • הוועדה קיימה דיון בנושא באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה.
   • החלטה תתקבל רק אם לא הייתה התנגדות של מי מהחברים להחלטה.
   • יירשם פרוטוקול שיפרט את הליך קבלת ההחלטה וההחלטה."