09/03/16

תוכנית מלגות לקליטת סגל מצטיין בתחום הפיזיקה הגרעינית

 

 1. ות"ת דנה בדו"ח הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית אשר הוקמה ע"י האקדמיה הלאומית למדעים, ובמכתבים שצורפו לו, והיא מחליטה לאמץ את ההמלצה כי יש לראות בשיקום המחקר וההוראה בפיזיקה גרעינית כצורך לאומי.
 2. בהמשך לכך, מחליטה ות"ת לקיים תכנית מלגות לקליטת חברי סגל חוקר מצטיין באוניברסיטאות בתחום הפיזיקה הגרעינית, וזאת החל מתשע"ז. במסגרת התכנית הות"ת תעניק סה"כ עד 7 מלגות לקליטת סגל בתחום הפיזיקה הגרעינית.
 3. התוכנית תופעל בהתאם לעקרונות הבאים:
  3.1המלגות הן תלת שנתיות.
  3.2המלגה היא בגובה עלות שכר ממוצעת של "מרצה" או "מרצה בכיר" או "פרופסור חבר" באוניברסיטאות (בהתאם לדרגת המלגאי), והיא תשולם מדי שנה לאוניברסיטה.
  3.3 הות"ת תתקצב לכל מלגאי בשנתו הראשונה מענק מחקר חד פעמי בגובה 170,000 ₪ לתחום ניסויי ו-50,000 ₪ לתחום עיוני, כדי להקל על היקלטותו במערכת, והוא מיועד לצרכי מחקרו (ציוד, ספרים, הוצאות שוטפות, השתלמויות).
  3.4 האוניברסיטאות יתחייבו לקלוט את המלגאים בתום שלוש שנות המלגה כחברי סגל במשרה תיקנית.
  3.5 תוקם ועדת שיפוט לתוכנית שתבחר את הזוכים, ותפעל בהתאם לתקנון המצ"ב להחלטה זו. הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת ולאחר שתוקם הוועדה היא תמליץ לות"ת על קריטריונים לבחירת המלגאים, אשר יעוגנו בתקנון.
  3.6בחירת הזוכים תהיה על בסיס של מצויינות אקדמית אישית וללא קביעת מכסה לכל אוניברסיטה.
 4. תקציב התכנית: סה"כ תקציב התכנית מוערך בכ-7 מיליון ₪. קצב קליטת חברי הסגל יהיה כמפורט בטבלה הבאה:

 

תשע"ז תשע"ח תשע"ט תש"פ תשפ"א סה"כ
מס' מלגות

מתוכם חדשים

2

2

4

2

7

3

5 3 21
תקציב  (אש"ח) 910 1,480 2,505 1,425 855 7.175