11/09/13

תוכנית מלגות לשילוב סטודנטים ערבים בהשכלה הגבוהה

 

 1. ות"ת מאשרת הפעלת תכנית מלגות ייעודית לסטודנטים ערבים לתואר ראשון , בהתאם לעקרונות המפורטים במסמך שבנספח א' והמהווים חלק מהחלטה זו.
 2. ות"ת מאשרת את הרכב חברי ועדת ההגוי של התכנית כדלקמן:
 • פרופ' אדריס תיתי, מכון ויצמן למדע-יו"ר;
 • פרופ' ג'האד אל סאנע, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב;
 • פרופ' חוסאם חאייק, הטכניון;
 • פרופ' איתמר פרוקצ'ה, מכון ויצמן למדע;
 • פרופ' ג'מאל זידאן, בי"ח זיו בצפת;
 • הקאדי ד"ר אחמד נאטור, נשיא בית הדין השרעי;
 • גב' רים יונס, אשת עסקים;
 • פרופ' פייסל עזאיזה, חבר ות"ת;
 • פרופ' פאדיה נאסר אבו-אלהיג'א, חברת מל"ג;
 • מר איימן סייף, משרד ראש הממשלה;
 • מר עבדאללה חטיב, משרד החינוך*;
 • מר ארז גרניט, מפעל הפיס*;
 • מר אורי לוונטר-רוברטס, נציג הפדרציה היהודית בניו יורק (ותורמים נוספים);
 • גב' ברנדה זלטין, נציגת קרן בלאושטיין;
 • מר רסול סעדה, נציג התאחדות הסטודנטים – משקיף.

ריכוז הוועדה יתבצע ע"י הסגל מקצועי של ות"ת.

3. לאור הסיכומים עם משרד המשפטים בעניין בחינה כוללת של הענקת מלגות ות"ת למגזרי אוכלוסייה שונים (נזקקים, חרדים, ערבים, אתיופים וכו'), מאשרת ות"ת הפעלת התכנית למחזור אחד (לסטודנטים שיחלו את שנה א' לתואר ראשון בתשע"ד), מתוך הבנה שאישור מחזורים נוספים יהיו מותנים בסיום הבחינה כאמור.

4. תקנון הוועדה ומסמכי המכרז לגוף המפעיל יובאו לאישור ות"ת בהקדם.

5. ועדת ההיגוי תעביר מפעם לפעם דיווחים לות"ת באשר להתקדמות התכנית ואופן הפעלתה.

6. ות"ת מברכת את כל הגופים שניאותו להצטרף לות"ת ולקחת חלק ביוזמה להקמת תכנית המלגות ולהשתתף בתקצובה.

*מותנה בהתחייבות על ההשתתפות התקציבית