22/11/17

תוכנית מענקי מחקר משותפת ות"ת-מפא"ת בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים

בהמשך להחלטה שקבלה ות"ת בישיבתה מיום 16.08.17, בה שריינה תקציב של עד 10 מלש"ח לשנה במהלך השנים תשע"ח-תשפ"ב לטובת תכנית מענקי מחקר משותפת עם מפא"ת בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים, ובהמשך להמלצת יו"ר ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת, המצורפת להחלטה זו, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. להקים תכנית מענקי מחקר משותפת (להלן "הקרן המשותפת") של ות"ת ושל מפא"ת בסכום כולל של לפחות 15 מלש"ח בשנה, שתופעל על-ידי הקרן הלאומית למדע, על פני 5 השנים תשע"ח-תשפ"ב (סה"כ 75 מלש"ח) וזאת על פי העקרונות המפורטים כדלקמן:

א. השותפים, תקצוב והפעלת התכנית

 • ות"ת ומפא"ת יתקצבו כל אחת סכום של 10 מלש"ח לשנה (סה"כ 20 מלש"ח לשנה)  על פני 5 השנים תשע"ח-תשפ"ב, לטובת קידום רחב של המחקר האקדמי בנושא;
  • מתוך 10 מלש"ח השנתי של מפא"ת לנושא, לפחות 5 מלש"ח שנתי יוקצו לטובת קידום מחקר אקדמי באמצעות התכנית המשותפת בהפעלת ה-ISF ; הסכום הנותר (עד 5 מלש"ח שנתי; סה"כ עד 25 מלש"ח לתקופה) יוקצה ע"י מפא"ת לקידום מחקר אקדמי במנגנונים אחרים לפי צרכיה ושיקוליה ובניהולה (דהיינו לא דרך תכנית המחקר המשותפת).
  • כלל 10 מלש"ח השנתי של ות"ת לנושא יוקצו לטובת קידום מחקר אקדמי באמצעות התכנית המשותפת בהפעלת ה-ISF
 • מימון תקציב ות"ת לתכנית יילקח מתקציב התכנית הרב-שנתית המיועד לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטים.

ב. מטרות וקהל יעד

 • מטרת התכנית היא לתמוך בקבוצות מחקר מצטיינות באוניברסיטאות המחקר בישראל, שתעסוקנה במחקר ובפיתוח בתחום המדע והטכנולוגיה הקוונטיים. התמיכה תתבטא במימון הוצאות המחקר ובתמיכה ברכישת או שדרוג ציוד הנדרש לטובת המחקר.  במסגרת התכנית, התחום של "מדע וטכנולוגיה קוונטיים" יכלול את השטחים הבאים:
  • חישוב קוונטי
  • תקשורת קוונטית
  • סימולציה באמצעות מערכות קוונטיות
  • מכשור וחיישנים קוונטיים כגון שעונים אטומיים, מדי שדה מגנטי ומדי תאוצה קוונטיים
  • חומרים קוונטיים, כגון, חומרים טופולוגיים וחומרים מהונדסים קוונטית להצגת תכונות מיוחדות
  • יסודות תורת הקוונטים עם השלכה לטכנולוגיות עתידיות
  • מדע וטכנולוגיות קוונטיות חדשניים
 • קבוצת היעד של התכנית היא חוקרים באוניברסיטאות המחקר בישראל
 • בקשות תוגשנה על ידי 5-1 חוקרים ראשיים (PI). תינתן עדיפות לבקשות שיוגשו על ידי קבוצות של 2 חוקרים ראשיים או יותר.
 • מענק יינתן לתקופה של 3 שנים, ולקראת תום תקופת המימון הראשונה ניתן יהיה להגיש בקשת הארכה לתקופה של שנתיים נוספות. בקשת ההארכה תידון ע"י "ועדת החמישה" (ראה עקרונות לגבי תהליך השיפוט) לאור התקדמות המחקר ותוצאותיו בשלוש שנות פעילותו הראשונות, אילוצים תקציביים, והצעות מתחרות.

ג. היקף כספי למענק

מענקי המחקר שיחולקו במסגרת התכנית יוכלו לתמוך בפעילויות הבאות:

 • מחקר: הוצאות מחקר לפי כללי ה-ISF למחקרים הנתמכים ע"י התכנית המשותפת (15 מלש"ח לשנה) ולפי כללי מפא"ת למחקרים הנתמכים ע"י מפא"ת (5 מלש"ח לשנה).
 • ציוד: רכישה או שדרוג ציוד מחקר של החוקרים הזוכים הנדרש לביצוע הצעת המחקר. היקף התמיכה ברכישת ציוד יהיה עד 50% מגובה מענק המחקר.

הסכום המרבי למענק:

– עד 400,000 ₪ לשנה לחוקר ראשי (PI) להוצאות מחקר.

– תוספת של עד 50% מגובה מענק המחקר לרכישת ציוד ייעודי למחקר.

ד. הליך ההגשה והשיפוט

ההגשה וניהול המענקים הנתמכים ע"י התכנית המשותפת (15 מלש"ח לשנה לפי התכנון) יתבצע על ידי הקרן הלאומית למדע לפי נהליה[1]

שיפוט ודרוג כלל ההצעות יתקיים במקביל ע"י הקרן הלאומית למדע וע"י מפא"ת. הקרן ומפא"ת ידרגו את ההצעות, כל גוף לפי התאמת הצעות המחקר לתכניותיו ולשיקוליו. מפא"ת תבחן את ההצעות בהתאם לרלוונטיות ההצעה לפעילותה. הקרן הלאומית למדע תנהל תהליך שיפוט תחרותי על-בסיס מצוינות אקדמית, כנהוג בכלל תכניות הקרן.

תוצאות הדרוגים יועברו ל"וועדת החמישה" שתורכב מראשי שתי וועדות השיפוט או נציגיהם, ראש התוכנית הלאומית למדע וטכנולוגיה קוונטית או נציגו ונציגי הגופים המנהלים (מפא"ת והקרן הלאומית למדע). אם לא תוקם וועדה לאומית, יעמוד בראש הוועדה נציג שהוא איש אקדמיה בכיר מהתחום שימונה ע"י ות"ת. ניתן יהיה להוסיף חברים נוספים לוועדה בהסכמת שלושת הגופים.

בהתבסס על שני הליכי השיפוט וההערכה, וועדת החמישה תבחר את ההצעות הזוכות ותמיין אותן לשלוש קטגוריות:

 • הצעות שהומלצו לתמיכה ע"י שתי הוועדות;
 • הצעות שהומלצו לתמיכה ע"י הקרן הלאומית למדע אך לא ע"י מפא"ת;
 • הצעות שהומלצו לתמיכה ע"י מפא"ת אך לא ע"י וועדת הקרן הלאומית למדע.

ההצעות הנכללות בקטגוריה (3) יועברו לניהול מפא"ת וימומנו על ידה על פי שיקוליה. שאר ההצעות שנבחרו ימומנו וינוהלו ע"י הקרן הלאומית למדע מתקציב התכנית המשותפת.

ה. עקרונות תקצוב המענקים

המימון השנתי הכולל למענקי מחקר המנוהלים ע"י הקרן הלאומית למדע יהיה עד 15 מלש"ח, והמימון הכולל למענקי מחקר המנוהלים ע"י מפא"ת יהיה עד 5 מלש"ח.

אם התמיכה במחקרים בקטגוריה (1) לעיל (התומכת במחקר ובציוד) לא תגיע ל-10 מלש"ח לשנה תבחר ועדת החמישה בין שתי אפשרויות: העברת הפרש הכסף בין 10 מלש"ח למימון בפועל לשימוש הקרן המשותפת בשנה העוקבת, או חלוקת ההפרש שווה בשווה לתמיכה במענקים וציוד השייכים לקטגוריות (2), (3).

אם כלל המימון בשנה מסוימת לא יגיע ל-20 מלש"ח, יועבר העודף לשימוש בשנה העוקבת.

אם כלל המימון בחמש השנים הראשונות (כולל שנות מחקר ממומנות מעבר לחמש השנים) לא יגיע ל-100 מלש"ח, ידונו שני הגופים המממנים באופן השימוש ביתרת התקציב.

ו. ניהול המענקים

 • מעקב מדעי – בתום שנתיים מתחילת המחקר יתקיים מפגש בין וועדה שהרכבה יקבע על ידי נציגי הקרן, מפא"ת וראש התוכנית הלאומית למדע וטכנולוגיה קוונטית ובין החוקרים. במפגש זה תוצג התקדמות כל אחד מהמחקרים, תוך התייחסות ליעדי המחקרים כפי שהוגדרו בהצעות המחקר.
 • הארכת המחקר בשנתיים נוספות – אם החוקרים יהיו מעוניינים בהמשך המימון למשך שנתיים נוספות (מעבר לשלוש השנים הראשונות) הם יוכלו להגיש הצעת המשך למחקר. מועד הגשת הצעת ההמשך יהיה כשנתיים וחצי לאחר תחילת המחקר באופן שיאפשר רציפות מחקרית לאחר תום 3 שנים.
 • דיווחים מדעיים וכספיים – בנוסף למפגש המעקב בתום שנתיים יגישו החוקרים דו"חות לפי כללי הגופים המנהלים. מלווה מטעם מפא"ת יוכל להפגש עם החוקרים מדי פעם כדי להתעדכן בהתקדמות המחקר.

ז. שונות

 • הזכויות בנכסים האינטלקטואלים (בקניין הרוחני) שייווצרו במסגרת המחקרים הממומנים (IP) יוענקו לפי הכללים המקובלים על ידי נהלי הקרן הלאומית למדע.
 • תנובת התוכנית תיבדק לאחר שנתיים ממועד תחילת התוכנית על ידי וועדה שתמונה על ידי וועדת החמישה (או ע"י הוועדה עצמה). תוצאות הבדיקה יכתיבו את המשך המיזם ואת נהליו.

2. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי בות"ת לסכם את פרטי התכנית אל מול מפא"ת והקרן הלאומית למדע, בהתאם לעקרונות המפורטים בהחלטה זו ולנסח יחד עם השותפים הצעות להסכם הבנות, ולקול קורא לתכנית אשר יובאו לאישור ות"ת; ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי להוציא (יחד עם השותפים) התראה לחוקרים לגבי הכוונה להוציא קול קורא לתכנית, בה יובהר כי המימוש בפועל יהיה בכפוף לאישור ות"ת את הסכם ההבנות והקול ה

[1]  ניהול ותפעול המענקים הנתמכים ע"י קרן מפא"ת ושאינם מבוצעים באמצעות ה-ISF (5 מלש"ח לפי התכנון) יתבצעויתבצע ע"י מפא"ת לפי נהליו.