20/06/17

תוכנית פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה, מדעי המדינה) למצטיינים באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  ועם קבלת הבהרות האוניברסיטה היא החליטה כלהלן:

  1. לרשום את הודעת האוניברסיטה לפיה התוכנית נפתחה בשעתו ללא פניה  למל"ג לקבלת אישור כנדרש. כעת מבקשת האוניברסיטה לתקן את הטעות כדי להמשיך ולאפשר את מתכונת הלימודים.
  2. לאשר את הבקשה ולהסמיך את אוניברסיטת תל אביב להעניק תואר ראשון חד-חוגי: פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ).