15/08/18

תוכנית רב-שנתית לאישור תכנוני להגיש תוכניות חדשות במח"רים במסגרת החומש – המשך דיון

בהמשך להחלטת המל"ג מיום 26.6.2018, במסגרתה הוחלט לאשר הגשתן של שמונה תכניות הקיימות במוסדות האקדמיים בקמפוסים הראשיים ושהמוסדות הוסמכו להעניק בעבורן תואר, דנה ות"ת בישיבתה ביום 15.8.2018 בהמלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 15.7.2018 בנושא התכנית הרב שנתית לאישור תכנוני להגיש תכניות חדשות במח"רים במסגרת החומש.

 

ות"ת דנה במכלול התכניות שהובאו בפניה, והיא ממליצה למל"ג כדלהלן:

  1. לאשר תכנונית הגשה של תכניות לימודים לאוכלוסייה החרדית/במח"רים במקביל להגשת תכניות הלימודים המקבילות בקמפוס הראשי. פתיחת התכניות במח"רים בפועל הנה בכפוף ולאחר קבלת הסמכה בתכנית המקבילה בקמפוס הראשי. להלן התכניות שוות"ת ממליצה לאשר הגשתן:
  • הסבת אקדמאים בסיעוד לתואר ראשון למגזר החרדי במבח"ר – המרכז האקדמי לב
  • עיצוב תעשייתי לתואר ראשון – המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
  • תקשורת חזותית ועיצוב מדיה לתואר ראשון – המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
  • עיצוב פנים לתואר ראשון – המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
  • מדעי ההתנהגות לתואר ראשון – הקריה האקדמית אונו – האישור הנו בהתאם להחלטת מל"ג מיום 27.9.2016 והחלטת ות"ת מיום 28.9.2016 בנוגע להמשך פעילות המכללה החרדית בירושלים.

 

  1. לא לאשר תכנונית הגשה של תכניות הלימודים הבאות:
  • תזונה לתואר ראשון – המכללה האקדמית אשקלון – בשל מצוקה חמורה של מקומות התנסות. ככל שיחול שינוי בממצאים, ועדת ההיגוי תידרש לנושא בשנית, והוא יובא שוב לוות"ת.
  • סיעוד לתואר ראשון – הקריה האקדמית אונו – בשל מחסור בסגל אקדמי בתחום.
  • מדעי המחשב לתואר ראשון – הקריה האקדמית אונו – בשל מחסור בסגל אקדמי בתחום.