16/10/18

תוכנית רב-שנתית לאישור תכנוני להגשת תוכניות חדשות במח"רים במסגרת החומש

בהמשך להחלטת המל"ג מיום 26.6.2018, החליטה המל"ג בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018) לאמץ את המלצות ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 15.7.2018 ואת המלצת ות"ת מיום 15.8.2018. המל"ג מחליטה לאשר הגשה של תוכניות הלימודים הבאות לאוכלוסייה החרדית/במח"רים, בהתאם למדיניות הכוללת לעידוד ההשכלה הגבוהה באוכלוסייה החרדית:

א.         הסבת אקדמאים בסיעוד לתואר ראשון למגזר החרדי במרכז האקדמי לב (במסגרת הפלטפורמה  בבני ברק).

ב.         עיצוב תעשייתי לתואר ראשון – המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון.

ג.          תקשורת חזותית ועיצוב מדיה לתואר ראשון – המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון.

ד.         עיצוב פנים לתואר ראשון – המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון.

ה.         מדעי ההתנהגות לתואר ראשון – הקריה האקדמית אונו – האישור הנו בהתאם להחלטת מל"ג מיום 27.9.2016 והחלטת ות"ת מיום 28.9.2016 בנוגע להמשך פעילות המכללה החרדית בירושלים.

פתיחת התוכניות המופיעות בסעיפים ב-ד לעיל במח"ר בפועל הנה בכפוף ולאחר קבלת הסמכה (לפחות זמנית) בתוכנית הרגילה.