04/07/18

תוכנית רב-שנתית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לערביי מזרח ירושלים

ביום 4.7.18 דנה ות"ת  בתכנית הרב שנתית להרחבת נגישות ההשכלה גבוהה לערביי מזרח  ירושלים, בהמשך להחלטת ממשלה 3790 מיום 13.5.18, ות"ת מחליטה:

  • לפעול להכפלת מספר הסטודנטים המגיעים מקרב תושבי מזרח ירושלים הלומדים בשנה א' במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת בתשפ"ג יחסית למספרם בתשע"ז (כ-300 ללא האו"פ).
  • ות"ת תאפשר את הרחבת מספרי הסטודנטים ממזרח ירושלים על ידי השתתפות בעלויות הרגילות לרבות מעטפות התמיכה הרגילות עבור החברה הערבית מתוך תקציבי ות"ת הרגילים (עבור מכסות סטודנטים) ותקציבי התכנית הרב שנתית לחברה הערבית. כל זאת בהתאם לפירוט מטה.
  • הקצאת התקציב מתוך החלטת הממשלה 3790 מבוקשת לתכניות הבאות:

ג.1.  תוכנית רואד

בהמשך להחלטת ות"ת ע"ו/96, החלטת הממשלה 3790 מאפשרת להעניק כיסוי מלא לתושבי מזרח ירושלים במסגרת תכנית רואד. על מנת להעניק כיסוי מלא יש צורך בהגדלה משמעותית של מספר הרכזים, אשר מובילה לצורך בהוספה של מנהל אזור ייעודי לתושבי מזרח העיר. הוספת המנהל הינה הכרחית הן בכדי להבטיח הפעלה נאותה של התכנית והן בכדי למנוע עומסים על שאר מנהלי האזורים בתכנית רואד. היקף הפעילויות המתבצעות במסגרת תכנית רואד במזרח ירושלים הינו רחב יותר בהשוואה לפעילות הנדרשת בשאר יישובי החברה הערבית, הן בשל הצורך בהפעלת סדנאות חשיפה רחבות יותר במסגרת בתי הספר והן בשל פערי השפה הקיימים.

להלן חלוקת התקציב המוצעת לטובת הרחבת התכנית (באלפי ₪):

תכנית רואד
שנה *2018 2019 2020 2021 2022 2023 סך הכל  2019-2023
מנהל אזור 1 1 1 1 1
מספר רכזים 4 6 8 9 9 10
עלות כח אדם 600 1,100 1,400 1,550 1,550 1,700 7,300
תקציב פעילות 800 660 880 990 990 1,100 4,620
סך הכל עלות 1,400 1,960 2,480 2,740 2,740 3,000 12,920
החלטת ממשלה 1775 (ישנה) 1,400 1,500 1,500
החלטת ממשלה 3790 (חדשה) 460 2,480 2,740 2,740 3,000 11,420

 

*מצב קיים

כלל תקציבי תכנית זו יגיעו מתוך החלטות הממשלה (1775, 3790)

ג.2. מכינות קדם אקדמיות

בהמשך להחלטת ות"ת ע"ה/63, החלטת ממשלה 3790, תאפשר את המשך ההתרחבות במספרי התלמידים כפי שתוארה לעיל, על בסיס התכנית הקיימת: עלות הוראה במכינות, מעטפת תמיכה בסיסית לחברה הערבית במכינות (מעטפת ממוצעת בגובה 6,600 ₪ לתלמיד), מעטפת תוספתית (בגובה 3,300 ₪ לתלמיד) ומלגות הצטיינות ל20% העליונים הממשיכים ללימודים אקדמיים בשנה העוקבת בגובה שכר לימוד לשנה אחת. בנוסף יידרשו סכומים נוספים על מנת לאפשר את ההרחבה במכללת הדסה וייתכן שגם באוניברסיטה העברית – עלויות נוספות אלו ידרשו לטובת הוצאות כגון: הצטיידות ושיפוצים חד פעמיים. בנוסף לכך ייתכן שיידרשו עלויות שוטפות נוספות מעבר לעלות תפעול מכינה רגילה. אנו בוחנים סוגיה, זו תוך שאיפה לכך שעלויות אלו לא יושתו על תקציבי ות"ת.

להלן חלוקת התקציב הנדרש (באלפי ₪):

      שנה תשע"ח תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב תשפ"ג סך הכל לשנים 2019-2023
מספר תלמידי מכינה 400 500 550 600 650 700         3,000
מספר מצטיינים 56 70 77 84 91 98            420
עלות ראויים לסיוע 4,725 8,000 8,800 9,600 10,400 11,200      48,000
עלות מעטפת תמיכה 3,520 4,800 5,280 5,760 6,240 6,720      28,800
עלות מלגות הצטיינות 560 560 700 770 840 910         3,780
בינוי (ח"פ עבור שיפוצים והתאמות) 2,000         2,000
סך הכל עלות 8,805 15,360 14,780 16,130 17,480 18,830      82,580
החלטת ממשלה 1775 2,500 3,000         3,000
השתתפות ות"ת 6,305 2,144 2,442 2,671 2,899 3,128      13,284
החלטת ממשלה חדשה ,21610 12,338 13,459 14,581 15,702      66,296

 

ות"ת מחליטה לתקצב ממקורותיה את עלות מלגות ההצטיינות ושליש מעלות מעטפת התמיכה, היתרה תובא מתוך מקורות החלטות הממשלה.

 

ג.3. תמיכה בתואר הראשון

מניסיון המוסדות עולה כי המשאבים הנדרשים לטובת תמיכה בסטודנטים ממזרח י-ם גם לאחר שנת המכינה הינם נרחבים מן הנדרש לשאר חלקי החברה הערבית. התמיכה הנוספת נדרשת בעיקר לטובת תגבור העברית, ההסתגלות ללימודים האקדמיים לאור מערכת החינוך השונה וכן על מנת להכיר לסטודנטים אלו באופן רחב את המוסדות והחברה הישראלית לאור מעמדם המשפטי המורכב.

התוספת התקציבית פר תלמיד נקבעה על בסיס היתרה התקציבית הקיימת מתוך החלטת הממשלה, שכן נראה כי הצרכים הינם נרחבים במיוחד. גובה המעטפת התוספתית לכל סטודנט ממזרח ירושלים בשנה א' יעמוד על 4,500 ₪.