11/04/19

תוכנית תמיכה לעידוד "למידה משלבת התנסות" במסגרת התואר הראשון במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות"ת בהחלטתה מיום 4.3.2019, והחליטה כלהלן:

 1. במסגרת התוכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב, הציבו מל"ג וות"ת את נושא עידוד החדשנות בהוראה ובלמידה כיעד לקידום. החדשנות בהוראה כוללת גם הבנה כי על הסטודנט לסיים את לימודיו עם ארגז כלים אשר יסייע לו להשתלב בשוק התעסוקה ולהתמודד עם האתגרים הרבים העומדים בפניו. לשם כך, מחליטות מל"ג וות"ת לצאת לתוכנית של "למידה משלבת התנסות" במסגרת מיזם משותף, אשר תעודד את המוסדות לפתח קורסים המשלבים את הפן התאורטי- אקדמי עם הפן היישומי-התנסותי.
 2. במסגרת התוכנית, יתומרצו המוסדות המתוקצבים לפתח מערך מוסדי האחראי על מכלול הלמידה המשלבת התנסות מעשית ותכנים אקדמיים, ובכלל זה קורסים משלבי התנסות שיוצעו לסטודנטים במהלך לימודי התואר הראשון, בעיקר בתחומי מדעי החברה והרוח. הקורסים יוצעו בתחומים שאינם כוללים התמחות/הכשרה מעשית כחלק מדרישות התואר או הפרופסיה, ויתוקצבו בהתאם למפורט בהחלטת ות"ת בישיבתה ביום 4.3.2019.3
 3. קווים מנחים לתוכנית:

א. מערך מוסדי:
כתנאי להשתתפות בתוכנית, על המוסדות יהיה להקים מערך מוסדי האחראי על מכלול הלמידה המשלבת התנסות מעשית ותכנים אקדמיים, אשר בראשו עומד גורם אקדמי ליבתי, ואשר יפעל במסגרת מנגנון קיים (למשל תחת המנגנון לקידום ושיפור איכות ההוראה) או במסגרת מנגנון חדש שיוקם לטובת עניין זה.
המערך המוסדי יהיה אחראי על ההקמה והתחזוקה של הקורסים משלבי ההתנסות ויהיה אמון על ליווי הקורס אל מול הארגונים בהם מתבצעת ההתנסות ובכלל זה:

 • אחריות על הקשר עם המרצים הממונים על הפן האקדמי של הקורסים במודל.
 • סיוע למרצים המעוניינים לפתח קורסים משלבי התנסות.
 • אחריות על מציאת ארגונים חונכים רלוונטיים להתנסות, בסיוע המיזם המשותף.
 • תיאום מול ארגונים חונכים, התאמת הסטודנטים למקומות ההתנסות בתחום לימודיהם, ליווי הסטודנטים המתנסים, וליווי הארגונים החונכים לאורך השנה.
 • וידוא כי קיימת התאמה בין מקום ההתנסות והכישורים הנרכשים במהלך ההתנסות לתחום הלימודים של הסטודנט, במטרה לספק תשתית לתעסוקה הולמת בעתיד, תוך אחריות על כך שהסטודנטים מתנסים בעיסוקים ובמיומנויות הרלוונטיים ישירות לתחום לימודיהם; ביטוח; היעדר ניצול או פגיעה בהם והענקת סיוע במצבים הדורשים התערבות.
 • מהווה כתובת עבור הסטודנט בכל פנייה הנוגעת להתנסות המעשית.
 • אחריות על האיכות האקדמית של הקורסים ועל מתן הציונים.
 • אחריות על בניית תוכנית שנתית במסגרת המודל והגשתה לאישור מל"ג וות"ת.
 • מתן מענה לאוכלוסיות ייחודיות.
 • המערך המוסדי יקבל את השירותים המקצועיים הבאים מן המיזם המשותף:
 • סיוע באיתור וגיוס ארגונים חונכים.
 • הכשרה מקצועית של סגל המערך המוסדי בכל הנוגע לגיוס וליווי הסטודנטים והארגונים החונכים.
 • מערכת מידע לניהול תהליך הרישום, שיבוץ ומעקב אחר ההתנסות המעשית.
 • הערכה ומדידה של הקורסים ותוצאותיהם.
 • השתתפות בהכשרות המקצועיות, דיווח במערכת המידע, ונטילת חלק בתהליכי הערכה והמדידה, מהווים תנאי להשתתפות בתוכנית, ולקבלת התקצוב מן המיזם המשותף.

 ב. הקורסים:

הקורסים בתוכנית יכללו:

 1. (א) רכיב התנסות מעשית בארגון חונך, בהיקף של 120 שעות לפחות, בתפקיד רלוונטי לתחום לימודיו של הסטודנט, ותחת ליווי צמוד של בעל תפקיד רלוואנטי בארגון.
  (ב) רכיב תאורטי המתקיים באחריות המוסד האקדמי, בהתאם להנחיות ולכללים האקדמיים של המוסד.
 2. הקורסים יהוו חלק מקורסי הבחירה המוצעים לסטודנט בתחום לימודיו במסגרת לימודיו לתואר הראשון.
 3. הקורסים יהוו חלק ממניין נקודות הזכות הנספרות לתואר, בהתאם לשיקולי המוסד.
 4. הקורס המוצע יכול להיות קורס שנבנה באופן ייעודי או הסבה והתאמה של קורס קיים שאינו כולל כיום רכיב התנסות.
 5. המודל מתייחס ללימודים בעיקר בתחום מדעי החברה והרוח, ובכל מקרה אינו כולל תחומים שבהם ההתמחות מהווה חלק מחובות התואר או המקצוע.

ג. הנחיות להגשת הבקשה:
על המוסדות להגיש הצעותיהם בהתאם לקווים המנחים המפורטים להלן:

 1. חזון התוכנית
  ההצעה תתאר את ה"אני מאמין" שינחה את המוסד המציע בפיתוח וקיום התוכנית, לרבות הגדרת פרופיל הבוגר אותו בכוונתם להכשיר וכיצד התוכנית מקדמת הכשרה זו.
  בהקשר זה תיכלל בהצעות התייחסות לנושאים הבאים:

א. אופן העברת המסר והרעיון העומדים מאחורי התוכנית לציבור חברי הסגל והסטודנטים.
ב. התאמת ההתנסות המעשית והשתלבותה בלימודים לתואר בכללותו ולתכנים האקדמיים.
ג. איכות אקדמית נאותה – דרישות הקורס, מטלות הקריאה, מדדים להערכת הישגי הסטודנטים ועוד.
ד. התאמת סגל ההוראה לייחודיות ולמטרות הקורס.

2. ניהול התוכנית

המוסד יפרט את אופן התנהלות התוכנית, הגורמים המעורבים והאחראים על יישומה במוסד.

3. מבנה התוכנית המוצעת:
כאמור, במסגרת התוכנית יוצעו לסטודנטים בתואר ראשון קורסים משלבי התנסות הרלוונטיים לתחום לימודיו.
בהקשר זה יפרט המוסד את רשימת הקורסים המיועדים להיכלל בתוכנית השנתית ובכלל זה:
א. שם הקורס.
ב. מועד מתוכנן לפתיחתו.
ג. סילבוס של הקורס.
ד. תפוקות הלמידה של הקורס
ה. פרטי המרצה של הקורס
ו. קהל היעד של הקורס.
ז. מספר סטודנטים לקורס.
ח. מקומות התנסות אפשריים ומתאימים לקורס.

4. על המוסדות להגיש את ההצעות עד ליום 12.6.2019.*

5. ההצעות תבחנה ותאושרנה על ידי ועדה מקצועית שתוקם לצורך נושא זה, ותגבש קריטריונים על בסיס המטרות שקבעו מל"ג וות"ת                 לתוכנית.

*במידת הצורך ניתן יהיה לבצע שינוי במועד ההגשה לשיקול דעתו של הצוות המקצועי