20/05/20

תוכנית תמיכה תלת שנתית לעידוד המוסדות המתוקצבים, לפעול להקמה וביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 20.5.20 דנה ות"ת בתוכנית תמיכה תלת שנתית לעידוד המוסדות המתוקצבים לפעול להקמת וביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית.   בהמשך להחלטות ות"ת מה-  17.2.2016 ולהחלטת המל"ג מה- 22.3.2016, לקידום הלמידה הדיגיטלית באקדמיה, ובהמשך לקולות הקוראים ללמידה דיגיטלית מתחילת התכנית הרב-שנתית הנוכחית ועד היום, מחליטה ות"ת לאשר הפעלת תכנית תמיכה תלת שנתית למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה, לעידוד פעילותם לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית.

כהכנה לתכנית נערכו שיחות עם ראשי המוסדות במטרה להבין את האתגרים העומדים בפניהם לנוכח הצורך במעבר המהיר ללמידה מרחוק, ראייתם לגבי "היום שאחרי" והחזרה לשגרת לימודים שככל הנראה לא תהיה דומה לזו שהייתה, מיפוי החסמים העומדים בפניהם לקידום משמעותי של למידה דיגיטלית והאפשרות למינוף השינויים שהחלו בעקבות הצורך לעבור ללמידה מקוונת בתקופה האחרונה. התכנית גובשה בהתאם למגבלות שציינו המוסדות ונותנת מענה לבעיות שהציפו: תשתיות טכנולוגיות ומחסור בהון אנושי טכנולוגי וטכנו-פדגוגי.

 

מטרת התכנית

עידוד המוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת לפעול להקמה וביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה. תשתיות אלו יכללו: תשתיות טכנולוגיות, תשתיות הון אנושי טכנולוגי וטכנו-פדגוגי (הכשרה, תמיכה, פיתוח, שילוב כלים חדשניים ללמידה דיגיטלית ועוד), וכן מערכי מעקב, בקרה, איסוף נתונים ומחקר לטובת הערכה ופיתוח הלמידה הדיגיטלית

זכאים להשתתף בתכנית רק המוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת.

 

קבלת התמיכה מותנית בהצגה של תכנית המוסד לקידום ופיתוח של למידה דיגיטלית, הכוללת:

 1. מבנה ארגוני של המערך שיהיה אחראי על יישום התכנית, ובכלל זאת: פרוט בעלי תפקידים, אופי הכפיפות להנהלת המוסד, הממשק עם משרדים ומרכזים רלוונטיים במוסד כדוגמת המרכזים לקידום ההוראה והלמידה, המשרד לבינלאומיות, יזמות, וכדומה; מוסדות .
 2. פרוט תשתיות וכלים טכנולוגיים, כולל עלויות
 3. פרוט תשתיות הון אנושי טכנולוגי וטכנו-פדגוגי, כולל עלויות
 4. מדיניות המוסד בנוגע לשימוש בלמידה דיגיטלית, ובכלל זה הגדרה ואפיון של "למידה דיגיטלית" כגון: אבחנה בין למידה מרחוק ללמידה דיגיטלית, בין למידה דיגיטלית בפורמט מקוון מלא או משולבת/היברידית, רף מינימלי של תוכן שמועבר באמצעיים דיגיטליים, וכו', כל זאת בהתאם למטרות ולצרכי המוסד. על המוסד להראות את עמידתו בתנאי החלטת מל"ג מיום 13.11.2018: "למידה דיגיטלית: הגדרה ואסדרה" (מצ"ב).
 5. פרוט האפיקים בהם ישולבו טכנולוגיות ופדגוגיות הלמידה הדיגיטלית (קורסים אקדמיים, תכניות לימוד, קורסים בשפה האנגלית, לימודי העשרה ועוד)
 6. פרוט מערך הבקרה ואיסוף הנתונים לטובת הערכה, מחקר ופיתוח הלמידה הדיגיטלית, ואופן ניהולו (לטובת דיווח למל"ג/ות"ת וללמ"ס, ולטובת בחינה מחדש של מודל תקצוב ההוראה של ות"ת ככל שיידרש);
 7. אסטרטגיית המוסד להנגשה איכותית של השכלה גבוהה, בהתאם לאופיו ולמטרותיו של המוסד, עבור מגוון רחב של קהלים, כגון: אוכלוסיות מיוחדות (בני מיעוטים, חרדים וכד'), , לומדים לאורך החיים ועוד. על התכנית לכלול התייחסות למדדי הצלחה שנתיים.
 8. עבור מוסד שמקבל תמיכה במסגרת תכנית הבינלאומיות של ות"ת: אסטרטגיית המוסד לשימוש בלמידה דיגיטלית לטובת קידום תכנית הבינלאומיות שלו, כגון: שילוב למידה דיגיטלית במסגרת תכניות הלימוד לסטודנטים בינלאומיים (על מנת להגדיל את היצע ומגוון התכניות) או במסגרת תכניות הלימוד לסטודנטים ישראליים (על מנת להגביר את החשיפה לתכנים בינלאומיים וללימוד בשפה האנגלית), פיתוח "בינלאומיות בבית" ו"ניידות וירטואלית" (למשל ע"י בניית קורסים ותכניות לימוד בשיתוף פעולה עם מוסדות בחו"ל), ועוד. על התכנית לכלול התייחסות למדדי הצלחה שנתיים.
 9. מדדי הצלחה מפורטים לעמידה ביעדים נוספים שיציע המוסד בהתאם לאסטרטגיית פיתוח הלמידה הדיגיטלית שלו;
 10. הצעת תקציב ל-3 שנים הקרובות עפ"י פורמט הדיווח הנדרש, כולל התחייבות למימון תואם (מצ'ינג) 1:1.

 

התחייבויות המוסדות כתנאי לקבלת התמיכה

א. שילוב למידה דיגיטלית במינימום 30% מקורסי ההוראה האקדמיים במוסד עד תום התכנית (בהתאם להגדרת המוסד ללמידה דיגיטלית בסעיף 4 לעיל);

ב. עד תום התכנית ילמד כל סטודנט לתואר ראשון במוסד לפחות שני קורסים העושים שימוש בלמידה דיגיטלית (בהתאם להגדרת המוסד ללמידה דיגיטלית בסעיף 4 לעיל), כאשר המוסד יידרש להמציא הוכחות לאפקטיביות הלמידה (סקרי שביעות רצון) ולשיפורה/שכלולה כנדרש (בהתאם לתובנות העולות מאיסוף וניתוח הנתונים).

ג. עד תום התכנית, יידרש כל מוסד להנגיש לכל הפחות 3% מסך קורסי ההוראה האקדמיים אשר ישלבו למידה דיגיטלית (כמפורט בסעיף א' מעלה) בפורמט מקוון מלא, המאפשר שימוש בתוכן הקורס ע"י מוסדות אחרים לצורך מתן קרדיט אקדמי. הכוונה להנגשה של חומרי הקורסים, כמו גם התרגילים והבחנים האוטומטיים אשר אינם דורשים השקעה נוספת מצד צוות ההוראה. הגישה לאלמנטים נוספים של הקורס, אשר דורשים השקעה נוספת, תנוהל לפי שיקול דעתו של המוסד, כמו גם האפשרות לגביית תשלום עבורם. יש לציין כי הענקת נקודות זכות אקדמיות תעשה בהתאם להחלטת מל"ג בנוגע לאסדרה של למידה דיגיטלית המוזכרת לעיל, ראה נספח א').

ד. כל מוסד שיקבל ניקוד של 25 נקודות ומעלה (פרוט מטה) יהיה מחויב לפתח לפחות שישה אשכולות שיכללו מקבצי קורסים אקדמיים המקנים נקודות זכות בהיקפים שונים כאשר היקף נקודות הזכות של כל אשכול לא יעלה על שליש מכלל תכנית הלימודים (בהתאם להחלטת מל"ג מיום 13.11.2018 בנושא "למידה דיגיטלית: הגדרה ואסדרה" המוזכרת לעיל). לפחות אחד מתוך ששת האשכולות הנ"ל יפותח על בסיס Open edX, עבור פלטפורמת קמפוס IL, ויעמוד בדרישות הפלטפורמה להנגשה (תקן AA) לכל היותר 18 חודשים מיום פרסום תכנית התמיכה למוסדות. את אשכולות הקורסים ניתן יהיה לפתח באופן עצמאי או בשת"פ בין-מוסדי, וזאת על מנת לאגם משאבים, למקסם את החוזקות היחסיים של המוסדות, ו/או לתת מענה הולם להוראה בתחומים ספציפיים שמיוצגים באופן חלקי או חסר במוסד.

תקציב

תקציב התכנית יעמוד על עד 70 מלש"ח בשיטת מצ'ינג בשיעור 1:1 מול המוסדות, קרי עד 70 מלש"ח מתקציב ות"ת (35 מתוכם מתקציב תוספתי מהאוצר) ולפחות-70 מלש"ח ממקורות המוסדות. התמיכה מיועדת להקמת התשתיות הדרושות לצורך מימוש תכנית המוסד לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית, ובכלל זאת השקעה בתשתיות טכנולוגיות, השקעה בתשתיות הון אנושי טכנולוגי וטכנו-פדגוגי והשקעה בהקמת מערכי מעקב, בקרה ואיסוף נתונים, ולהפעלתן ב-3 השנים הראשונות לפעילות: תשפ"א-תשפ"ג (2020-2022), כאשר ניתן יהיה להתחשב במסגרת המצ'יניג, לטובת שנת הפעילות הראשונה, גם בהוצאות שהוציאו המוסדות בשנת תש"פ. בתום שלוש שנות התכנית, יישאו המוסדות בעלויות הכרוכות וימשיכו בתפעול ובשדרוג התשתיות כנדרש, ללא תמיכת ות"ת.

 

הפעלת התכנית מותנית וכפופה לאישור החלטת ממשלה ייעודית ללמידה דיגיטלית אשר תקצה מקורות ייעודיים לות"ת לצורך ביצועה.

לכל מוסד יוקצה סכום עפ"י היקף הסטודנטים והיקף הסגל הבכיר כמפורט מטה:

גודל מוסד:

 • עד 5,000 סטודנטים – 5 נקודות
 • 5,000-10,000 סטודנטים – 10 נקודות
 • 10,000 סטודנטים ומעלה – 20 נקודות

חברי סגל אקדמי בכיר:

 • עד 90 חברי סגל – 5 נקודות
 • 90 עד 180 חברי סגל -10 נקודות
 • 180 חברי סגל ומעלה – 20 נקודות

תמיכת ות"ת תוקצה על פי הנקודות להלן (לפני מצ'ינג):

 • 10-15 נקודות – 1,000 אלפי ₪
 • 15-25 נקודות – 1,500 אלפי ₪
 • 26 נקודות ומעלה – 4,500 אלפי ₪

העברת תמיכת ות"ת בפועל: בתום כל שנה אקדמית המוסדות יעבירו דוח ביצוע כמפורט בתכנית התמיכה, חתומה ע"י סמנכ"ל הכספים ומנכ"ל המוסד, אשר על בסיסו תועבר השתתפות ות"ת בפועל. המוסד יוכל לכלול בדוח הביצוע את העלויות הכרוכות בלמידה דיגיטלית הכוללות: השקעה בתשתיות טכנולוגיות, השקעה בתשתיות הון אנושי טכנולוגי וטכנו-פדגוגי, והשקעה בהקמת מערך בקרה ואיסוף נתונים לטובת מחקר הערכה ופיתוח של למידה דיגיטלית. תמיכת ות"ת תממן מחצית מהעלויות המאושרות ועד לגובה ההקצאה המוסדית. ות"ת רשאית לקזז את השתתפותה באופן מלא או חלקי במידה ומוסד לא יעמוד ביעדים שנקבעו.