14/12/17

תוספת למשאבים – בשנת הלימודים תשע"ז

בישיבתה ביום 14.12.17 דנה ות"ת בתוספת משאבים לשנת תשע"ו ומחליטה כדלקמן:

(1) בהתאם לסיכום התקציבי עם משרד האוצר, מאשרת ות"ת את תוספת המשאבים בסך 19.2 מיליון ₪ עבור סעיף "תוספת סטודנטים להנדסה באוניברסיטאות" . כמו כן, מחליטה ות"ת כי יש לעדכן את תקציב המוסדות כמפורט לעיל בסכום נוסף של 4 מליון ₪ וזאת בהתאם לביצוע בפועל.

(2) ות"ת מאשרת את תוספת המשאבים עבור הסכם שכר ביוכימאים וביולוגים בסך של 7.5 מיליון ₪, כך שהסכום יוקצה לאוניברסיטאות בכפוף לדיווח על העלויות בפועל.