05/04/17

תוספת מכסות סטודנטים בטכניון

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 29.7.15 דנה ות"ת במסגרת אישור התקציב לתשע"ו, (בהחלטה תשע"ה/96 החליטה ות"ת על: "הגדלת מכסת הסטודנטים המתוקצבים בטכניון ל-13,000 סטודנטים (תוספת של 510 סטודנטים). גידול זה איננו אפקטיבי בתשע"ו, אך הוא נדרש עקב התקרבות הטכניון למכסה המתוקצבת וכדי לאפשר לטכניון קבלת החלטות מושכלות לגבי גיוסי סטודנטים שיתבצעו במהלך תשע"ו."

בהמשך לכך, מחליטה ות"ת ביום 5.4.17  לאשר הגדלה תוספת נוספת בגובה של 400 מכסות (סה"כ  13,400 מכסות) שתאפשר לטכניון  להיערך לקראת קליטת סטודנטים בתשע"ח.