30/01/18

תוספת תקציבית למבנה אוספי הטבע באוניברסיטת תל-אביב

ביום 30.1.18 דנה ות"ת בתוספת תקציבית למבנה לאוספי הטבע של אוניברסיטת תל-אביב כפי שהובהר לה מחליטה ות"ת לאשר את מלוא הסכום הצפוי להתקבל ממשרד החקלאות בסך של 600 אלפי ₪ (ובכך התמיכה הכוללת ממשרד החקלאות תעמוד על 7,075 אלפי ₪), להעביר לאוניברסיטת תל-אביב, אשר יופנה לתמיכה בהקמת מבנה מוזיאון האוספים.