24/04/18

תוצאות הקול הקורא להקמת מסגרת אקדמית בישוב ערבי

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

רקע:

בישיבת ות"ת מיום 5.11.2014 ובישיבת מל"ג מיום 18.11.2014 החליטו חברי ות"ת ומל"ג כי קיימת הצדקה לפתוח מסגרת אקדמית כללית בישוב ערבי בצפון שתתוקצב על ידי ות"ת. לאור החלטות אלו פרסמו ות"ת/מל"ג קול קורא המזמין את המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י מל"ג והמתוקצבים ע"י המדינה להגיש הצעות להפעיל מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון.

 

לצורך בחינת ההצעות שהוגשו בתגובה לקול הקורא ולשם גיבוש המלצות בנושא, הוקמה ועדת שיפוט שחברים בה 5 חברי מל"ג/ות"ת ומנכ"ל מל"ג/ות"ת. הוועדה הגישה דו"ח על עבודתה, ממצאיה ומסקנותיה, וזאת לאחר עבודה מקיפה שביצעה ואשר כללה, בין היתר, עיון בחומרים רבים שהוגשו מטעם המוסדות המתמודדים במסגרת הקול הקורא, סיורים בקמפוסים המיועדים, ראיונות עם מנהלי ובכירי המוסדות (דהיום והמיועדים), מצגות והבהרות מטעם המוסדות בתגובה לבקשת הוועדה,  חוות דעת מקצועיות, פניות ציבור וכן ראיונות עם אנשי אקדמיה בכירים מהחברה הערבית. בתום עבודת ועדת השיפוט המליצה הועדה על מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה כמוסד הזוכה בקול הקורא כאשר היישום בפועל והפעלה של המסגרת האקדמית ע"י סכנין הותנתה בעמידה בתנאים מצטברים.

 

בישיבת ות"ת מיום ה-27.9.2017 הציגה יו"ר ועדת השיפוט את מהלך עבודת הוועדה והמלצותיה בדבר ההצעות שהוגשו לקול הקורא. ביום 1.10.2017 התקיימה ישיבת ות"ת נוספת, שלא מן המניין, וביום 22.11.2017 התקיימה ישיבה נוספת. המלצת ות"ת, בתום הדיונים האמורים, היא כי אף אחד מהמוסדות שנבחנו אינו מתאים להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון הארץ. ביסוד המלצת ות"ת עמדה התפיסה לפיה היציאה בקול הקורא נועדה מלכתחילה כדי לאפשר הקמת מסגרת אקדמית מובילה, שתוכל להתקיים ללא צורך בעמידה בתנאים כלשהם, ובוודאי שלא בתנאים מהותיים כמו אלה המפורטים בהמלצת ועדת השיפוט. ביחס למכללת סכנין, אשר הומלצה על-ידי ועדת השיפוט כהצעה הזוכה, בכפוף לעמידתה בתנאים אשר פורטו בהמלצת הועדה, ציינה הות"ת בהמלצתה, בין היתר, כי מכללת סכנין קיבלה ניקוד לא מספק במיוחד בנוגע למאפיינים האקדמיים.

 

דיון במל"ג בנוגע להמלצות הוועדה לשיפוט תוכנן להתקיים ביום 28.11.2017. ואולם, ערב לפני הישיבה, הגיע לידי מזכירות המל"ג דו"ח "ביקורת משלימה" מפברואר 2017 העוסק בהתנהלות מכללת סכנין. הדו"ח, שהוכן ע"י משרד רו"ח הפועל מטעם משרד החינוך ובהתאם להנחיותיו, לא היה מוכר לוועדת השיפוט ולצוות המקצועי עד אותו המועד והובא לידיעת חברי המל"ג בישיבה ביום ה-28.11.2017. סוכם כי פורום יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות (בראשותו של סיו"ר המל"ג) יבחן את החומר החדש ויערוך בירורים נוספים בעקבותיו, ככל שיידרשו.

 

בתום ישיבת המל"ג האמורה, קיים פורום יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות דיון בעיקרי ממצאי הדו"ח, אותם ניתן לסווג להיבטים הבאים: בעיות משילות, קשרים משפחתיים ועסקיים של בעלי תפקידים במכללת סכנין, לרבות סוגיית הבעלות על הקרקע והמבנים; וליקויים בהתנהלות המוסד בכל הנוגע לתשלומים, התקשרויות והסכמים עם גופים חיצוניים.

 

בעוד שההיבט הראשון היה מוכר לוועדת השיפוט, והוועדה אף גיבשה המלצותיה ביחס אליו,  ההיבט השני, הנוגע לליקויים בהתנהלות המוסד בכל הנוגע לתשלומים, התקשרויות והסכמים עם גופים חיצוניים (אשר בחלקם מול קשרי משפחה וחשש לניגוד עניינים), לרבות התקשרויות בניגוד לחוק חובת המכרזים תשנ"ב-1992, לא היה מוכר לוועדת השיפוט, והוועדה לא נתנה דעתה עליהם.

 

לאור האמור, בישיבת המל"ג ביום ה-5.12.2017 עודכנו חברי מל"ג באמור לעיל וסוכם כי סיו"ר המל"ג יפנה הן אל משרד החינוך והן אל רשות התאגידים לקבל את התייחסותם לנושא ולקבל מידע על אשר התרחש מאז פרסום הדו"ח בפברואר 2017. כמו כן, לאור פניות שנתקבלו מהמוסדות המתמודדים לקבל את הכרעת מל"ג בנושא, סיו"ר מל"ג עדכן את המוסדות המתמודדים היכן עומד נושא ההחלטה על זוכה בקול הקורא. ביום ה-19.12.2017 נשלחו פניות למשרד החינוך ורשות התאגידים בבקשה לקבל מידע והבהרות בנוגע לדו"ח הביקורת המשלימה על מכללת סכנין, וכן נשלחו מכתבים למוסדות המתמודדים בקול הקורא, המעדכנים היכן עומד הליך ההכרעה בקול הקורא.

 

א.  להלן עיקרי ההתייחסויות שהתקבלו מהגורמים השונים:

1)         משרד החינוך עדכן כי הדו"ח הועבר לטיפולה של רשות התאגידים, ובמקביל התקבלו במשרד החינוך מסמכים ממכללת סכנין המעידים על תיקון חלק מהליקויים. המסמכים הועברו לבחינת משרד רו"ח אשר ערך את הביקורת.

2)         מרשות התאגידים נמסר כי מתבצעת ביקורת עומק, לקראת גיבוש טיוטה אשר תישלח לתגובת המוסד. לאחר קבלת ההתייחסות, רשות התאגידים תגבש יחד עם משרד החינוך את ההמלצה להמשך טיפול. עוד נמסר כי גיבוש הדו"ח הסופי צפוי להימשך מספר חודשים. צוין, כי הממצאים אשר עלו בדו"ח הביקורת מטעם משרד החינוך מעלים ליקויים חמורים בהתנהלות העמותה. נכון למועד החלטה זו, טרם פורסם הדו"ח הסופי והוא צפוי להתפרסם בעוד מספר חודשים.

 

במקביל הוגשו לבג"ץ שתי עתירות כנגד שר החינוך והמועצה להשכלה גבוהה:  אחת ע"י מכללת אלקאסמי (בג"ץ 9671/17) והשניה ע"י עמותת באקה (בג"ץ 9808/17)  אשר עיקרן בקשת העותרות כי ינתן צו למתן החלטה בקול הקורא ללא דיחוי. במסגרת הדיון המאוחד שהתקיים בעתירות אלה, התחייבה המל"ג לקיים דיון בנושא בישיבתה הבאה שתיערך ביום 24.4.2018.

לקראת ישיבת המל"ג (24.4.2018) ניתנה למוסדות הזדמנות להגיש כל מסמך ולהעלות כל טענה על מנת שאלה יובאו בפני חברי המל"ג בטרם קיום הישיבה. המוסדות שלחו מסמכים רבים המפרטים את טיעוניהם וכל המסמכים הובאו בפני חברי המל"ג בטרם קיום הישיבה. כמו כן, ולפנים משורת הדין, נעתרה המל"ג לבקשת המוסדות והם הוזמנו לישיבת המל"ג, לשם השלמת טיעוניהם בפני חברי המל"ג.

 

בהמשך לאמור לעיל, להחלטת ות"ת מיום 22.11.2017 ולאור כלל המסמכים והמידע המפורטים ולאחר ששמעה המל"ג את דיווח יו"ר ועדת השיפוט להפעלת מסגרת אקדמית מתוקצבת בישוב ערבי בצפון ואת נציגי מכללת אלקאסמי ומכללת סכנין, קיימה המועצה בישיבתה ביום 24.4.2018 דיון בנושא, והחליטה כדלקמן:

א.         באשר למכללת אלקאסמי – לאור מדיניותן של הות"ת והמל"ג לפיה יש להפעיל מסגרת אקדמית איכותית בישראל עבור האוכלוסייה הערבית בצפון הארץ, ולאור המלצת ועדת השיפוט והנמקותיה והחלטת ות"ת, עמדת המל"ג היא כי מכללת אלקאסמי אינה מתאימה להקים ולהפעיל מוסד להשכלה גבוהה כדרישת הקול הקורא, מן הנימוקים שלהלן:

  • ההצעה אינה ממוקדת מבחינה תחומית ובעלת רלוונטיות נמוכה לשוק העבודה.
  • דוחות איכות אקדמית ואקרדיטציה מצביעים על: השפעות חיצוניות של גורמים דתיים על המוסד, קיום מאפיינים של סגרגציה, קיים קושי משמעותי בשליטה בשפה העברית והאנגלית של הסטודנטים, קשיים ברמה האקדמית בתוכניות הקיימות (בסילבוסים, בציונים, במסלולי הלימוד, מחסור בסגל ליבתי העוסק במחקר).
  • מיקום המכללה אינו קרוב לריכוזי אוכלוסיות ערביות במחוז הצפון.
  • אין במכללה מגוון של סטודנטים מכלל האוכלוסייה ובפרט אין ייצוג של מגוון קבוצות בחברה הערבית.

ב.         הצעתה של מכללת אלקאסמי זכתה לניקוד נמוך ביותר (52.52), באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התכליות העומדות ביסוד הקול הקורא. יצוין כי, בניגוד לטענת המכללה, קריטריון הנגישות וקריטריון הפלורליזם עולים מהקול הקורא. עם זאת, וגם ללא מתן משקל לקריטריון הנגישות וקריטריון הפלורליזם,  הצעתה של מכללת אלקאסמי זכתה לניקוד נמוך, הן כשלעצמה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התכליות העומדות ביסוד הקול הקורא, והן ביחס להצעתה של מכללת סכנין.

ג.   באשר למכללת סכנין –

על מנת שתובא בפני המל"ג התשתית העובדתית המלאה ביחס למכללת סכנין בטרם קיום דיון וקבלת החלטה סופית בעניינה, מחליטה המל"ג לדחות את הדיון בנושא מכללת סכנין עד לאחר קבלת הדו"ח הסופי מרשם התאגידים.

כן מבקשת המועצה לקבל מהצוות המקצועי במל"ג ניתוח עדכני של תמונת המצב בחברה הערבית ומידת שילובה בהשכלה הגבוהה, טרם הדיון וההחלטה.