31/10/18

תוצאות הקול קורא בפיתוח הפיזי

בישיבתה ביום 31.10.2018 דנה ות"ת בבקשת המוסדות לעדכון השטחים  ובתוצאות הקול הקורא לתקציב פיתוח פיזי בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

לאחר שבוצעו התאמות בשטחים, נמצאו כל הפרויקטים כעומדים בתנאי סף. מוסד שהגיש מספר פרויקטים, נבחן בהם כפרויקט אחד. לאחר מכן כל הפרויקטים נבדקו ונוקדו בהתאם לקריטריונים שאושרו בות"ת ב-25.4.2018 ובהמשך לכך מחליטה ות"ת על ההקצאה למוסדות כמפורט בטבלה להלן:

שם המוסד ניקוד סופי גובה השתתפות ות"ת עבור כל פרויקט השתתפות ות"ת מצטברת בכל הפרויקטים
חולון 96.04 19,345 19,345
אורט בראודה 89.86 3,455 22,800
אפקה 70.93 15,806 38,606
מרכז אקדמי לב 68.53 17,946 56,552
אריאל 65.62 22,531 79,083
שנקר 59.99 5,266 84,349
תל חי 52.55 10,950 95,299
רופין 52.28 14,701 110,000
רופין (יתרה לא מתוקצבת)   2,260 112,260
מכללת ת"א-יפו 50.88 11,009 140,488
סמי שמעון 50.49 17,219 129,479
צפת 46.10 3,961 144,449
כינרת 33.88 7,825 152,274
בצלאל 26.54 15,135 167,409
  • כל המוסדות בין המכללה מהמכון הטכנולוגי חולון עד המרכז האקדמי רופין הם הזוכים בקול קורא הנוכחי בסך של 110 מיליוני ₪.
  • כל המוסדות בין המכללה האקדמית תל-אביב-יפו עד בצלאל אינם זוכים בנתח תקציבי במסגרת הקול קורא הנוכחי. אך במידה ויוקצה תקציב נוסף לתכנית מבוססת צרכים, ות"ת שומרת לעצמה את הזכות להקצות למוסדות נתח תקציבי בהתאם לתוצאות הקול קורא הנוכחי לרבות היתרה עבור רופין וכמפורט בטבלה לעיל.