25/03/20

תוצאות ה"קול קורא" להתייעלות אנרגטית המלצה לפרויקטים שזכאים לתקציב במסגרת קול קורא התייעלות אנרגטית

בישיבתה ביום 25.3.2020 דנה ות"ת בהמלצת הצוות המקצועי לחלוקת הפרויקטים בהתייעלות אנרגטית, בהתאם לקריטריון בקול הקורא לפיו היחס בין חיסכון השנתי בקוט"ש בפרויקט לבין המענק המבוקש בש"ח. היחס הגבוה ביותר קיבל ציון איכות בשיעור 100%,  וכל ההצעות דורגו ביחס אליה.

לאחר בחינת כל הפרויקטים שעומדים בתנאי הסף, ובהתאם לקריטריונים שנקבעו,  ות"ת מחליטה להקצות 2,187,288 ₪  כמפורט להלן:

כל הפרויקטים בטבלה לעיל זכאים לתקציב כמפורט בטבלה, בכפוף להוצאה לפועל של הפרויקט.

צוות מקצועי מטעם משרד האנרגיה יוכל לבחון כי אכן אלו הפרויקטים שיצאו לפועל ולא בוצע בהם שינוי כלשהו.