28/06/17

תוצאות קול קורא עם חברת "דירה להשכיר" להקמת מעונות סטודנטים

ביום 28.6.17 דנה  ות"ת בתוצאות קול קורא עם חברת דירה להשכיר להקמת מעונות סטודנטים.  לאור הוראות הקול הקורא, ובהתאם להחלטתה מיום 23.11.16 לפיה כל זכיה של מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת מותנית באישור ות"ת , מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. ות"ת רושמת בפניה את תוצאות החלטת ועדת ההיגוי במסגרת הקול קורא של דירה להשכיר ודירוג ההצעות שהוגשו.
  2. ות"ת מאשרת את זכיית המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על-ידי ות"ת בהתאם לדירוג המפורט בטבלה דלהלן:

החלטה דירה

 

  1. הפרוייקטים להקמת המעונות במוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים על-ידי ות"ת יובאו באופן פרטני לאישורה.
  2. בכפוף לאישור משרד האוצר, ולאור המלצת ועדת ההיגוי כי לפרוייקטים שקיבלו ניקוד של 80 נקודות ומעלה קיימת היתכנות מימוש גבוהה, ות"ת מאשרת להגדיל את התקציב שפורסם בקול קורא של דירה להשכיר בכ-6 מיליון ₪ ובכך לאפשר לכל הפרוייקטים שדורגו 80 נק' ומעלה לקבל מענק מלא.
  3. יובהר כי אם מסיבה כלשהי, אחת או יותר מן הבקשות שזכו תיפסל ו/או תשתמש בנתח תקציבי נמוך יותר מהמענק המגיע לה, לא יעשה שימוש בתוספת התקציב בסך של כ- 6 מיליון ש"ח לטובת בקשות שקיבלו ניקוד נמוך מ- 80 נק', ותוספת התקציב תוחזר ליתרת התקציב כפי שסוכמה בין משרד האוצר לות"ת.