14/06/11

תיקון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות (מתוקצבים ושאינם מתוקצבים) (משנת 1999) – החלטת המועצה מיום 14.6.11

בעקבות בקשת הקריה האקדמית אונו (ע"ר) לתיקון החלטת ות"ת ומל"ג בעניין הארכת ההכרה הזמנית של המוסד מיום 11.1.2011, מחליטה מל"ג לאמץ את המלצת ות"ת מיום 25.5.11 ולאשר תיקון להנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות (מתוקצבים ושאינם מתוקצבים) מדצמבר 1999 בעניין משך כהונת מייסדי העמותה החברים באסיפה הכללית, כמפורט להלן:

תקופת כהונת מייסדי העמותה באסיפה הכללית (תיקון סעיף 5 לתקנון המצוי):

על אף האמור בהנחיות בנוגע למספר תקופות הכהונה של חברי האסיפה הכללית, עמותה תוכל לקבוע במסגרת תקנונה, כי הוועד המנהל יוכל להאריך את תקופות הכהונה של מייסדיה החברים באסיפה הכללית, לתקופה של שלוש שנים בכל פעם, ללא מגבלה של מספר התקופות, בכפוף לתיקון תקנונה ובהתאם לתנאים שלהלן[1]:

  1. שיעור המייסדים החברים באסיפה הכללית לא יעלה על 20% מכלל החברים;
  2. שיעור הייצוג במוסדות המנהלים (לרבות אסיפה כללית וועד מנהל) של העמותה, של סה"כ נציגי "גורמי הפנים", "גורמי החוץ", והמייסדים לא יעלה על 40%;
  3. יובהר, כי על המייסדים תחולנה המגבלות האמורות בהנחיות בדבר תקופות כהונה בכל הנוגע לחברותם בוועד המנהל של המוסד;
  4. הקוורום הנדרש לקבלת החלטות האסיפה הכללית יהיה לפחות מחצית נציגי הציבור המכהנים;
  5. ככל שייקבע כי המייסדים הם בין מורשי חתימה בעמותה, תותנה הרשאה זו בחתימה נוספת אחת לפחות של נושא משרה בעמותה (שאינו מבין המייסדים);
  6. יו"ר האסיפה הכללית, יו"ר הוועד המנהל, וחברי ועדת הביקורת, לא יהיו מקרב המייסדים;
  7. לא יהיו חברים במוסדות המנהלים של המוסד ולא יועסקו במוסד כנושאי משרה, קרובי משפחה של המייסדים.
  8. על אף האמור, תהיה רשאית ועדת הביקורת של המוסד ליתן היתר מיוחד להעסקת קרובי משפחה של המייסדים, אם שוכנעה, כי למועמד נתונים המצביעים על כשירות מיוחדת בהשוואה ליתר המועמדים וכי העסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות[2]. ועדת הביקורת תוודא כי הליך קבלת העובד היה פומבי, שקוף, שוויוני ותחרותי. ראש המוסד והיועץ המשפטי יאשרו את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה.

 

הוראת מעבר:

עמותה שבתקנונה קבוע זה מכבר, כי מייסדיה רשאים לכהן באסיפה הכללית ללא מגבלה על מספר תקופות הכהונה, תתקן את תקנונה בהתאם להחלטה זו לאלתר. מכל מקום, לא תוענק הכרה שאינה מוגבלת בזמן (במידה וזו לא הוענקה כבר), לעמותה שתקנונה לא ימצא עומד בהחלטה זו באופן מלא.

[1]    החלטה זו תתקבל לתקופת ניסיון בת שנתיים שלאחריה תוכל להבחן על ידי הצוות המקצועי, במידת הצורך.

[2]      במסגרת החלטתה, תשקול ועדת הביקורת בין היתר, את דרגת קירבת המשפחה; הליך קבלת העובד לעבודה; מספר המועמדים אשר היו למשרה; רמת המשרה; מקום גיאוגרפי של המשרה; מספר קרובי המשפחה המועסקים במוסד;  תקופת ההעסקה המבוקשת; חיוניות המשרה והצורך באיוש המשרה בדחיפות ועל-ידי אדם מסוים; מצב התעסוקה במקום בו מתבקשת ההעסקה; והאפשרות למנוע את יחסי הכפיפות, קשרי העבודה וניגוד העניינים בין קרובי המשפחה מבלי לרוקן מתוכן את משרותיהם.