31/05/16

תיקון החלטת מל"ג מיום 12.4.2016 – אי-עמידת המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצו חיפה בהחלטת מל"ג בעניין כהונת נשיא מוסד

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה והחליטה לשנות את סעיף 5 בהחלטת מל"ג מס' 1457/12 מיום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) ולהוסיף לו התייחסות לסוגיית מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת-מל"ג ואפשרות המיזוגים בין מוסדות באופן הבא (התוספת בקו מדגיש):

  1. הארכת הכהונה כאמור בסעיף 3 לעיל מותנית בכך שהמרכז האקדמי ויצו יבצע את כל ההליכים הנדרשים לאיתור ומינוי נשיא חדש למכללה באופן שיבטיח את תחילת כהונתו לא יאוחר מאוקטובר 2017, והכל בהתאם להתקדמות תהליך המעבר של המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת-מל"ג והאפשרות לביצוע מיזוגים בין מוסדות. הצוות המקצועי במל"ג יגבש  אבני דרך ליישום ההחלטה ולהבטחת עמידתו של המוסד במועד הנקוב.

 

להלן ההחלטה המעודכנת המלאה:

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 21.2.2016 בנושא אי עמידת המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצו חיפה בהחלטת מל"ג בעניין כהונת נשיא המוסד והיא מחליטה כלהלן:

  1. לרשום  את העובדה כי המרכז האקדמי ויצו חיפה חורג מהחלטת המל"ג מיום 4.11.2003 בעניין הניהול האקדמי בהתייחס לתקופת כהונתו של נשיא המוסד, כאשר הנשיא המכהן, פרופ' דוד אלכסנדר, אמור היה לסיים תפקידו בחודש יולי 2015 ולא לחרוג מהמקסימום המותר של 12 השנים שנקבעו בהחלטה.
  2. להבהיר, למען הסר ספק, כי מניין שנות כהונת הנשיא לעניין הנחיית המל"ג בדבר הגבלת תקופת כהונה, מתחיל מיום מתן ההיתר למוסד ולא מיום ההכרה בו.
  3. לציין כי ראוי שפנייה למל"ג בבקשה לאשר חריגה מהחלטותיה (גם בהתחשב בפרשנות המוסד לעניין מניין שנות הכהונה) תיעשה במועד שיאפשר למוסד הפונה לעמוד בהחלטה במידה שהמל"ג תדחה את הבקשה.
  4. יחד עם זאת, לאחר בחינת מכלול השיקולים והאיזונים, ובין היתר נוכח טענת המוסד כי טעה בתום לב בנוגע למועד מניין שנות הכהונה כאמור, ממליצה הוועדה למל"ג לאשר באופן חריג את בקשת המרכז האקדמי ויצו להאריך בשנה את תקופת כהונת הנשיא המכהן, פרופ' דוד אלכסנדר, עד אוקטובר 2017 וזאת מהנימוקים הבאים:

א.         המוסד מצוי בעיצומם של הליכים מהותיים ומשמעותיים הנוגעים להבטחת פעילותו כמוסד עצמאי להשכלה גבוהה, במסגרתם נעשית התאמה של תקנון המוסד ובכלל זה מבנה המוסדות המנהלים למבנה המפורט בהנחיות התאגידיות שנקבעו על ידי ות"ת-מל"ג.

ב.         בנוסף פועל הנשיא לבחינת האפשרות לאיחוד המוסד עם מוסד אחר לשם מעבר לות"ת.

ג.          לאור האמור סבורה הוועדה כי  סיום תפקידו של פרופ' דוד אלכסנדר בשלב זה, עשוי לפגוע בהתנהלות המוסד בכיוון זה.

  1. הארכת הכהונה כאמור בסעיף 3 לעיל מותנית בכך שהמרכז האקדמי ויצו יבצע את כל ההליכים הנדרשים לאיתור ומינוי נשיא חדש למכללה באופן שיבטיח את תחילת כהונתו לא יאוחר מאוקטובר 2017, והכל בהתאם להתקדמות תהליך המעבר של המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת-מל"ג והאפשרות לביצוע מיזוגים בין מוסדות. הצוות המקצועי במל"ג יגבש  אבני דרך ליישום ההחלטה ולהבטחת עמידתו של המוסד במועד הנקוב.