22/03/16

תיקון החלטת מל"ג מס' 1421/12 מיום 12.1.2016

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.3.2016), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לתקן את החלטתה מס' 1421/12 שהתקבלה ביום 12.1.2016.  ההחלטה המתוקנת להלן:

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' סם שגיא על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית תל- חי לתקופה זמנית של שלוש שנים (עד ינואר 2019) להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המזון.
  3. כתנאי למתן הסמכה להעניק תואר ראשון בתוכנית הלימודים, על המכללה לדאוג לגייס שני אנשי  סגל נוספים מתחום מדעי המזון אשר יוכלו להוביל את התוכנית, לפתח אותה ולתרום ליציבותה לטווח הארוך.
  4. אם המכללה תעמוד ביעדים דלעיל לפני תום תקופת ההסמכה הזמנית, היא מוזמנת לדווח על כך לוועדת המשנה, שתדון בשאלת מתן הסמכה לתוכנית.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".