22/06/16

תיקון חוקת אוניברסיטת תל-אביב

בהתאם להנחיות ות"ת, נציגי הציבור בוועד המנהל של אוניברסיטה צריכים להתמנות ע"י הועד המנהל על פי המלצת ועדת חיפוש בראשותו של יו"ר הועד המנהל. לעומת זאת, בחוקת אוניברסיטת תל אביב נקבע כי ועדת קבע מטעם חבר הנאמנים מוסמכת למנות שני נציגי ציבור לוועד המנהל, ישירות ללא ועדת חיפוש.

ות"ת מאשרת כי הפתרון שהוצע לפיו אוניברסיטת תל אביב הגישה התחייבות כי מינוי שני נציגי הציבור על ידי ועדת הקבע של חבר הנאמנים, לכהונה בוועד המנהל, יתבצע רק לאחר העברת שמות המועמדים על ידי יו"ר חבר הנאמנים ליו"ר הוועד המנהל, אשר יהיה רשאי במקרים חריגים, להסתייג ממינוי מי מהם, ובמקרה זה יוצע מועמד חלופי, עונה על ראציונל הנחיות ות"ת/מל"ג בעניין זה.