14/01/14

תיקון סדרי נוהל לעבודת ועדות המומחים התחומיות של המועצה להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעה לעדכן את         החלטת מל"ג מס' 584/12 מיום 10.12.2013, בדבר סדרי הנוהל לעבודת ועדות המומחים התחומיות,     והיא החליטה להוסיף לסעיף 3 את התוספת שלהלן:

3.1.1.2    בקשה של מוסד לפתיחת תוכנית לימודים הכוללת במסגרתה הכשרה מעשית / התנסות /            פרקטיקום תיבדק ע"י צוות בדיקה שיוכל לערוך, בין היתר, ביקורים במוסד ובמקומות           המיועדים להכשרה.

הנוהל המעודכן מובא כנספח להחלטה זו.