07/03/17

תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית למוסדות המתוקצבים – פעימה ראשונה – תוכניות בתחומי ההיי טק, האמנויות והעיצוב

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017), דנה המועצה להשכלה גבוהה  בתוכנית החומש האקדמית והיא החליטה לאמץ את ההמלצות  המופיעות במסמך מס' 9374 לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה בתחומי ההיי טק, האומנויות והעיצוב, לרבות הקריטריונים   והנימוקים כמפורט להלן:

  • תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן – ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור מל"ג וות"ת.
  • תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן- ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות.
  • תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון פרטני נוסף ידונו במסגרת הפעימות הבאות שעל הרכבן המפורט תתקבל החלטה ברמת הנהלת ות"ת/מל"ג.

להחלטה זו מצורפת כנספח רשימת התוכניות שנדונו והחלטת מל"ג לגבי כל אחת מהן כפי שהתקבלה בתום הדיון.

הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה  גבוהה  בנוגע להחלטות מל"ג, יערך לאחר סיומו של הדיון בתוכנית הרב שנתית האקדמית כולה ואישורה ע"י מל"ג.