26/07/17

תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית למוסדות המתוקצבים – פעימה שניה – תוכניות בתחום מדעי הרוח, תארים מתקדמים במקצועות בריאות נבחרים, תוכניות בינלאומיות ותוכניות של המכללות האקדמיות לחינוך בתקצוב ותכנון ות"ת

בדיון שהתקיים בות"ת בתאריך: 26.7.17 הוצג בפני ות"ת המתווה האקדמי של התוכנית הרב שנתית – הפעימה השניה – מסמך מס' 4112.

ות"ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4112 לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה במסגרת התוכנית הרב שנתית בתחום מדעי הרוח, תוכניות לתארים מתקדמים במקצועות הבריאות הנבחרים, תוכניות בינלאומיות והתוכניות במכללות האקדמיות לחינוך שעברו לתכנון ותקצוב בכפוף לשינויים הבאים:

העברת בקשת מכללת צפת לפתוח תוכנית בדתות לתואר ראשון – יש לשנות לטרם הוחלט.

בקשת סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח תואר ראשון במוסיקה למסך ובמה לשנות למאושר.

 

ות"ת מחליטה להעביר את המלצותיה למל"ג כדלהלן:

  • לאשר את הגשתן – ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור מל"ג וות"ת, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
  • תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן – ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא .
  • תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון פרטני נוסף ידונו במסגרת הפעימות הבאות שעל הרכבן המפורט תתקבל החלטה ברמת הנהלת ות"ת/מל"ג.

הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה גבוהה בנוגע להחלטות מל"ג, יערך לאחר סיומו של הדיון בתוכנית הרב שנתית האקדמית כולה ובאישורה ע"י המל"ג.