06/02/18

תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית של המכללות האקדמיות המתוקצבות – פעימה שלישית

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בתכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית של המכללות האקדמיות המתוקצבות – פעימה שלישית, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את הגשת התוכניות שהגישו המכללות האקדמיות המתוקצבות ושקיבלו המלצה חיובית כפי שמפורט במסמך 9736.
  2. חברי המל"ג יקבלו את הרשימות של התכניות לגביהן ניתנו המלצות שליליות, ובמידה שיהיו הסתייגויות הן יועברו באמצעות הדוא"ל (תוך שבוע מיום שהועברו לחברי המל"ג) לממונה הבכירה בתחום תכנון ומידע במינהל המל"ג.
  3. ההצעות לתוכניות לימודים חדשות שסווגו כ"טרם הוחלט" משיקולים אקדמיים, יועברו לדיון בוועדות התחומיות של המל"ג בהתאם לתחום הדעת אליו שייכות התוכניות. הוועדות התחומיות יגבשו המלצותיהן ביחס לתוכניות אלו ויעבירו אותן לאגף התכנון במינהל המל"ג.
  4. ההמלצות באשר לתכניות בסעיפים 2-3 לעיל יובאו בפני המל"ג בישיבתה הבאה לצורך קבלת החלטות.

(* פירוט התוכניות וההמלצות לגבי כל תכנית ותוכנית נמצאים בנספחים לפרוטוקול ומהווים חלק בלתי נפרד מההחלטה).