30/01/18

תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית האקדמית למכללות האקדמיות המתוקצבות – פעימה שלישית

בישיבתה ביום 30.1.18 דנה ות"ת בפיתוח האקדמי בתוכנית הרב שנתית של המכללות האקדמיות המתוקצבות.

ות"ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4201 המצ"ב כחלק מהחלטה זו, לגבי התוכניות שהגישו המכללות האקדמיות המתוקצבות במסגרת התוכנית הרב שנתית, ושלא נדונו בשתי הפעימות הקודמות.

ות"ת ממליצה למל"ג כמפורט:

  • תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן – ניתן  לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור מל"ג וות"ת, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
  • תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן  – ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
  • תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון פרטני נוסף ידונו במסגרת הפעימות הבאות שעל הרכבן המפורט תתקבל החלטה ברמת הנהלת ות"ת/מל"ג.

הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה גבוהה בנוגע להחלטות מל"ג, יערך לאחר סיומו של הדיון בתוכנית הרב שנתית האקדמית כולה ואישורה ע"י המל"ג.