19/03/19

תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית למכללות האקדמיות לחינוך

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות"ת מיום 13.3.19 בדבר אישור למכללות האקדמיות לחינוך להגיש לבדיקה אקדמית בקשות לפתיחת תוכניות לימודים (ע"פ המפורט בנספח להחלטה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה) וזאת במסגרת תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב שנתית למכללות האקדמיות לחינוך, והחליטה כמפורט להלן:

  •  תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן – לאשר למוסדות להגיש את הבקשות לאישור מל"ג. תוכניות במכללות אקדמיות לחינוך שיעברו לאחריות ות"ת, ידרשו להגיש גם נספח תקציבי לתוכניות המבוקשות.
  • תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן – להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות.
  • תוכניות לתואר בוגר בהוראת שפה וספרות ערבית – בהתאם להמלצות הוועדה להערכת איכות ולהחלטות שיתקבלו, ניתן יהיה לשקול לאשר למפרע הגשת בקשות של מעבר מתוכניות לימודים דו-חוגיות בהוראת שפה וספרות ערבית לתוכניות חד-חוגיות במסלול הרב גילאי, וזאת בנוסף לתוכניות שאושרו להגשה בהליך הרגיל.
  • על מנת שלא לפגוע בהתפתחותן האקדמית של המכללות האקדמיות לחינוך שצפויות לעבור לוות"ת ובתהליך המעבר לוות"ת, לקראת סוף שנת 2019, תתבצע פנייה נוספת למכללות האקדמיות לחינוך, להגיש במסגרת התוכנית הרב שנתית הנוכחית עוד שתי בקשות לכל היותר לתוכניות לימודים חדשות לדיון תכנוני עקרוני. המוסדות יעודכנו במועדים המדויקים ואופן ההגשה של הצעות אלו.

 

נספח להחלטה מצ"ב:

רשימת התוכניות שאושרו להגשה בהמשך להחלטת מל"ג מיום 19.3.19 בנושא "תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב שנתית למכללות האקדמיות לחינוך"

1. המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין
תוכנית לימודים לקראת תואר שני M.Ed. ללא תזה בעיצוב ופיתוח הלמידה וההוראה – התוכנית מאושרת להגשה מכיון שהיא כלולה בתחומים המועדפים שהוגדרו, ותתרום להתפתחות המקצועית של המורים בפועל.
2. מכללה אקדמית לחינוך אורנים
הוספת מסלול מחקרי במסגרת התוכנית מוסמך בהוראה (M. Teach) במסלול העל-יסודי – ניתן לאשר הוספת התזה בתוכנית המוצעת. יש לציין כי אין לכתוב את המסלול על גבי התעודה של התואר השני, אלא רק על תעודת ההוראה.
3. אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך
תוכנית לימודים לתואר ראשון B.Ed. דו-חוגי בחינוך בלתי פורמלי – הצעה זו מחליפה את התוכנית הראשונה שהגישה המכללה בניהול וארגון מערכות חינוך לתואר שני. בהתאם לחוות דעת של משרד החינוך, תחום החינוך הבלתי פורמאלי התרחב מאוד לאחרונה בחברה הערבית, אך לא קיימת הכשרה בתחום במכללות הערביות לחינוך. התוכנית תיתן מענה לצורך זה ומאושרת להגשה.
יחד עם זאת, בהתאם להמלצות הוועדה להערכת איכות שבדקה את תחום הוראת השפה הערבית, ניתן יהיה לבחון אפשרות להחריג ולאשר בהמשך גם הגשה של תוכנית חד-חוגית בשפה וספרות ערבית במכללה, בנוסף לתוכנית הדו-חוגית הקיימת בה.
4. אמונה – אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך
תוכנית לימודים לתואר ראשון B.Ed. בחינוך מיוחד במסלול הגן, (לידה – 6) – כיום מתקיימת במכללה תוכנית לחינוך מיוחד לגיל 21-6, והתוכנית שהוגשה מציעה להרחיב גם לגילאים הצעירים יותר – לידה עד שש. נוכח קיום התשתית האקדמית המתאימה הקיימת היום במוסד, ועקב המחסור בגננות לחינוך מיוחד שמשרד החינוך מצביע עליו, התוכנית מאושרת להגשה.
5. המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון
א. תוכנית לימודים לתואר שני M.Ed. ללא תזה בחינוך מטפח ומשלב – התוכנית תתרום להתפתחות המקצועית של המורים בפועל, ולכן מאושרת להגשה.
ב. תואר שני – "מוסמך בהוראת המקצוע" M. Teach רב גילאי וחינוך מיוחד– על פי המתכונת שאושרה במל"ג לתואר מוסמך בהוראה M.Teach (החלטת המועצה מיום 21.11.2006 בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה, "דו"ח אריאב", סעיף 10ב') תוכניות מוסמך בהוראה מיועדות לבעלי תואר אקדמי בדיסציפלינות הנכללות במקצועות הוראה במערכת החינוך. מכיון שחינוך מיוחד אינו מקצוע הוראה אלא מסלול/מסגרת חינוכית, ועל פי חוות הדעת של משרד החינוך יש להעדיף את התוכנית השנייה שהוצעה על ידי המכללה, ההמלצה היא לא לאשר את הבקשה.
6. המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון
תוכנית לימודים לתואר שני M.Ed. ללא תזה בחדשנות בחינוך– התוכנית נכללת בתחומים המועדפים שהוגדרו בתחום החדשנות בהוראה, וכן תתרום לפיתוח המקצועי של המורים בפועל ולכן מאושרת להגשה.
7. המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
תואר ראשון B.Ed. בהוראת עברית כשפה נוספת במסלול היסודי (א'-ו') בחברה הערבית – התוכנית מאושרת להגשה מכיון שהתחום נכלל בתחומי הלימוד המועדפים שנקבעו, וכן תעלה את הרמה האקדמית של המורים בחברה הערבית, במיוחד במזרח ירושלים.
8. המכללה האקדמית וינגייט
א. תואר בוגר במדעי הספורט והתנועה B.A./B.Sc. – התוכנית המוצעת אינה תוכנית להכשרת מורים ולכן היא אינה מאושרת להגשה. במידה והמכללה תעבור לתכנון ולתקצוב ות"ת, ההצעה תובא לדיון במסגרת הבחינה האקדמית של תוכניות הלימודים במכללה, לקראת המעבר.
ב. תואר שני M.Ed. ללא תזה במדעי האימון בספורט, – התוכנית תתרום להתפתחות המקצועית של המורים בפועל, ותסייע בהקמתן של נבחרות ספורט וקידומן, ולכן מאושרת להגשה.
9. המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה ע"ש נרי בלומפילד
תוכנית לימודים לתואר שני M.Des.Ed. ללא תזה בעיצוב, סביבה וחינוך – במכללה קיימת תוכנית לתואר ראשון בהוראת העיצוב, ותוכנית לתואר שני היא התפתחות טבעית של התואר הקיים. בנוסף לכך, התוכנית תתרום להתפתחות המקצועית של המורים לאמנות בפועל ולכן מאושרת להגשה.
10. חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך
תוכנית לימודים לתואר ראשון B.Ed. חג-חוגי בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי (ז'-י') – התוכנית מאושרת להגשה כמענה למחסור במורים למתמטיקה, במיוחד באזור הדרום.
11. מכללת לוינסקי לחינוך
תוכנית לימודים לתואר ראשון B.Ed. בהוראת עברית – שפה ואוריינות לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו') – התוכנית מאושרת להגשה מכיון שהיא כלולה בתחומי הלימוד המועדפים שהוגדרו.
יש לציין כי השם של התוכנית שהוגשה במסגרת התוכנית הרב שנתית היה חינוך לשוני לבית הספר היסודי, והמכללה שינתה את השם בהגשה הסופית, אך תוכן התוכנית זהה.
12. המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה
תואר שני "מוסמך בהוראה" (M.Teach) ללא תזה במסלול היסודי (א-ו) – התוכנית תואמת את הקווים המנחים של המתווה להכשרת מורים ברמת תואר שני, ובפרט, תעלה את רמת המורים המלמדים בחברה הערבית, ולכן מאושרת להגשה.
13. מכללה ירושלים
תוכנית לימודים לתואר שני M.Ed. ללא תזה בייעוץ חינוכי – רישיון לעסוק כיועצים חינוכיים מצריך, כיום, תואר שני ותעודת הוראה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי שפ"י (שירות פסיכולוגים ייעוצי במשרד החינוך). זאת, לעומת דרישה של תואר ראשון בלבד בעבר. התוכנית המוצעת משלבת את הלימודים לתואר שני בייעוץ חינוכי ביחד עם תעודת הוראה, ובשל המחסור ביועצות חינוכיות בחינוך הדתי והחרדי, התוכנית מאושרת להגשה.
14. המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות"
תוכנית לימודים לתואר שני M.Teach ללא תזה במסלול העל-יסודי – התוכנית תואמת את הקווים המנחים של המתווה להכשרת מורים ברמת תואר שני ומאושרת להגשה.
15. מכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה – המכללה הגישה את שתי ההצעות הבאות:
א. תוכנית לימודים לתואר שני M.Ed. ללא תזה בחינוך מתמטי – התוכנית תתרום להתפתחות המקצועית של המורים בפועל ולכן מאושרת להגשה.
ב. תואר ראשון B.Ed. בהוראת המדעים במסלול העל יסודי – על פי חוות הדעת של משרד החינוך בנושא ההוראה בחברה הערבית, יש עודף גדול מאוד של מורים בחינוך הערבי: "…היקף הכשרה זה, הנו כמעט פי שלוש יותר מהנדרש למערכת החינוך במגזר הערבי בצפון ובמרכז. עודף מורים זה, אשר הולך ומצטבר משנה לשנה ומגיע כבר לכמה אלפים, גורם לאבטלה ולתסכול בקרב בוגרי תוכניות ההכשרה ולהעסקה במשרות חלקיות בלבד של המורים שכבר עובדים במערכת." (מתוך: צרכי מערכת החינוך במורים דוברי ערבית, מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך, 2017). מסיבה זו, התוכנית אינה מאושרת להגשה.
יחד עם זאת, בהתאם להמלצות הוועדה להערכת איכות שבדקה את תחום הוראת השפה הערבית, ניתן יהיה לבחון אפשרות להחרגת הבקשה ולאשר בהמשך גם הגשה של תוכנית חד-חוגית בשפה וספרות ערבית במכללה, בנוסף לתוכנית הדו-חוגית הקיימת בה.
16. המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
תוכנית לימודים לתואר שני M. Teach מוסמך בהוראה ללא תזה לבית הספר היסודי – התוכנית תואמת את הקווים המנחים של המתווה להכשרת מורים ברמת תואר שני, ובפרט תעלה את רמת ההכשרה של המורים באזור הדרום, הן במגזר היהודי והן במגזר הבדואי, ולכן מאושרת להגשה.
17. המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן
תוכנית לימודים לתואר ראשון B.Ed. דו-חוגי בחינוך בלתי פורמלי במסלול העל יסודי (חינוך חברתי קהילתי ונוער במצבי סיכון)– כיום חסרים אנשי מקצוע בתחום החינוך הבלתי פורמלי בחינוך הממלכתי דתי במיוחד באזור הצפון, והתוכנית תיתן מענה לצורך זה. מאושר להגשה.
18. מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג
א. תוכנית לימודים לתואר בוגר בהוראה B.Ed. לימודי תקשורת וקולנוע, דו-חוגי/חד-חוגי– התוכנית מאושרת להגשה, כחלק מהרחבת לימודי התקשורת הקיימים כיום במכללה. עם זאת, מוטל על המכללה לתת דעתה לשינוי באופן התקצוב שחל במשרד החינוך לתוכניות בתחום זה.
ב. תוכנית לימודים לתואר שני M.A.A.T בתרפיה באמנות – התוכנית מאושרת להגשה, ותיתן מענה למחסור הקיים במטפלים באמנויות במגזר הדתי והחרדי. עם זאת, מוטל על המכללה לתת דעתה לשינוי באופן התקצוב שחל במשרד החינוך לתוכניות בתחום זה.
בנוסף לשתי התוכניות שאושרו, ובעקבות האישור העקרוני שקיבלה המכללה למעבר לתכנון ולתקצוב ות"ת, לאחר שהמכללה תעביר לוות"ת/מל"ג מסמך אסטרטגי המתאר את כיוון התפתחותה, לרבות התוכניות הנוספות שתבקש לפתוח, ייבחנו התוכניות החדשות במסגרת הדיונים הכוללים של מעבר המכללה לתכנון ולתקצוב ות"ת.
19. מכלה אקדמית לחינוך – אורות ישראל מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב
א. תוכנית לימודים לתואר שני "מוסמך בהוראה" (M. Teach.) ללא תזה במסלול העל יסודי– התוכנית תואמת את הקווים המנחים של המתווה להכשרת מורים ברמת תואר שני, ומאושרת להגשה.
ב. תואר שני M.Ed. ללא תזה בהוראת ההיסטוריה – התוכנית תתרום להתפתחות המקצועית של המורים בפועל, ונוכח המחסור בתארים מתקדמים בהוראת ההיסטוריה בחינוך הדתי במיוחד, התוכנית מאושרת להגשה.