17/12/14

תכניות דוקטורט באוניברסיטאות המחקר

לאור הנתונים שהובאו בפני ות"ת בהתייחס לרמת לימודי הדוקטורט בארץ, ובהמשך להחלטותיה בעניין דוקטורט מובנה במסגרת מאגדים, מבקשת ות"ת לקיים דיון נוסף בנושא דוקטורט באוניברסיטאות המחקר ובפרט בתחומי מדעי הרוח והחברה, באחת מישיבותיה הקרובות.

תוצאות הצבעה:

בעד – 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד