30/09/20

תכנית איחוד המכללה האקדמית לוינסקי לחינוך והמכללה לחינוך והמכללה האקדמית בווינגייט לקראת מעברן לאחריות תקצוב ותכנון ות"ת – אישור עקרונות האיחוד

בישיבתה ביום 30.9.2020 דנה ות"ת בהצעת המכללה האקדמית לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית וינגייט לאיחוד וכן בחוות הדעת של הצוות המקצועי באגפי ות"ת-מל"ג , בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בנושא "מפת דרכים" ולוחות הזמנים לאיחוד המכללות האקדמיות לחינוך לקראת מעבר לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת (מתאריך 13.7.2016 ומתאריך 19.7.2016 בהתאמה), מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלקמן:

1. לאפשר עקרונית למכללה האקדמית לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית וינגייט לקדם את הליך האיחוד לצורך מעבר לתקצוב ות"ת וזאת בכפוף בין היתר לתנאים הבאים:

א. קבלת התחייבות בכתב מטעם יושבי ראש הוועדים המנהלים של שתי המכללות כי המוסדות המנהלים של המוסד המאוחד יהיו חופשיים בכל עת לבחון מחדש את נושא כהונת הנשיאים ברוטציה לתקופה כוללת של 6 שנים נוספות מיום האיחוד, ולערוך שינויים, בהתאם לשקול דעתם ובהתאם לנסיבות בנושא זה, לרבות אפשרות לסיום הכהונה טרם המועד, זאת על מנת להבטיח את עצמאותו האקדמית והמנהלית של המוסד המאוחד.

ב. לאפשר תקופת הסתגלות זמנית, במהלכה יתאפשר למוסד להעסיק עד 13 בעלי תפקידים מנהליים בכירים (למעט מנכ"ל), באישור הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת, ובלבד שבתוך שנתיים יצומצם מספר בעלי התפקידים המנהליים הבכירים והמוסד יעמוד בהנחיות ות"ת בנושא תנאי העסקה למכללות האקדמיות המתוקצבות.

ג. בנסיבות המיוחדות של האיחוד ובדומה להחלטות קודמות של המל"ג בנושאים דומים, לאפשר את המשך כהונת נשיא המכללה האקדמית בווינגייט כנשיא המכללה המאוחדת כך שסך תקופת כהונתו כנשיא לא תעלה על 14 שנים.

ד. תפקיד סגן הנשיאה לפיתוח ואסטרטגיה יוגדר לצורך השלמת תהליך האיחוד למשך שנות תקופת ההסתגלות בלבד. כמו כן, השכר שייקבע לתפקיד כמו גם רמות השכר של בעלי התפקידים הבכירים האחרים, כתנאי למעבר לות"ת, יעמדו בתקרת השכר המאושרת עפ"י הנחיות ות"ת ובתיאום תחום שכר ותנאי העסקה בות"ת.

2. עקב מורכבות תכנית הלימודים בחינוך גופני, הדורשת שימוש במתקני ספורט רבים ומגוונים – לאשר בשלב הראשון של האיחוד הפעלה של שני קמפוסים (קמפוס לוינסקי בת"א וקמפוס וינגייט בנתניה) כדי לשמר את תכניות הלימוד הקיימות. אם בעתיד אחד הקמפוסים יוכל להכיל את כל פעילות המרכז האקדמי, הרי שהפעילות האקדמית שלו תתקיים בקמפוס אחד. כמו כן ולאור העובדה שהקמפוס שמפעילה מכללת לוינסקי באילת מכשיר את רוב המורים בעיר זו ועונה על צורך לאומי לאשר למוסד המאוחד להמשיך לקיים את הלימודים של לוינסקי באילת. כל בקשה שתוגש בעתיד לפתיחה של תכנית לימודים באחד מהקמפוסים של המכללה המאוחדת, תיבחן לגופו של עניין תוך התייחסות למכלול השיקולים הרלוונטיים.

3. עם התקדמות תהליך האיחוד בין שני המוסדות, תוכנית האיחוד על כלל מרכיביה תיבדק ע"י הצוות המקצועי מבחינה אקדמית, תקציבית, תאגידית, משפטית ותכנונית, לרבות מבנה השדרה הניהולית, מניעת כפילויות ותנאי העסקת הסגל האקדמי והמנהלי. המלצות הצוות המקצועי יובאו לאישור ות"ת/מל"ג.

4. הדיון במעבר בפועל לות"ת יובא רק לאחר קבלת מסקנות דו"ח הביקורת המקיים כיום משרד החינוך על מכללת וינגייט.

5. התוכנית המלאה והמפורטת לאיחוד המכללות תובא לאישור ות"ת ומל"ג.

6. בהתאם להצהרת הכוונות הכתובה בהצעה שהוגשה, לקרוא למוסדות, לאחר השלמת האיחוד של שתי המכללות האקדמיות למרכז המאוחד לוינסקי-וינגייט והמעבר לתקצוב ות"ת, לבחון אפשרות של איחוד עם מכללת סמינר הקיבוצים.