03/04/19

תכנית 'הישגים להייטק' – אישור להוספת מחזור חמישי ועדכון הרכב ועדת ההיגוי

בישיבתה ביום 3.4.19 דנה ות"ת בהוספת מחזור חמישי לתכנית "הישגים להייטק" אשר מאתרת ביישובי הפריפריה צעירים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודים אקדמיים במקצועות המדעים המדויקים וההנדסה, אולם הם בעלי פוטנציאל ומוטיבציה גבוהה וכן מתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים.
לאור ייחודיותה וחשיבותה של התכנית ככלי משמעותי ליצירת מוביליות חברתית ולאור החשיבות שרואה ות"ת בהנגשת לימוד ההנדסה והמדעים המדויקים לצעירי הפריפריה ובהתאם להסכמות התקציביות עם משרד האוצר באשר לתקצוב מחזור נוסף, מחליטה ות"ת כדלקמן
1. תכנית "הישגים להייטק" תפתח מחזור חמישי נוסף אשר יחל בקדם מכינה לקראת שנה"ל תש"פ, מכינה ושנה א' בתואר הראשון.
2. המחזור החמישי יכלול עד 350 סטודנטים בשלב המכינה הקדם אקדמית.
3. אומדן תוספת עלות המחזור החמישי מוערך בכ 13,000 אש"ח אשר ימומן, בהתאם להסכמות עם האוצר, ע"י ות"ת ומשרד האוצר בחלוקה שווה ובהתאם לביצוע בפועל. ככל שיצטרפו שותפים נוספים אשר יקחו חלק במימון התכנית, החלוקה ואופן הפעלת התכנית ישתנה בהתאם. קרי, סך השתתפות ות"ת למחזור יעמוד על סכום מקסימום של 6.5 מש"ח.