20/05/20

תכנית ות"ת למלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות בשיתוף קרן צוקרמן

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 20.5.20 דנה ות"ת בתוכנית למתן מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות בשיתוף קרן צוקרמן וזאת בהמשך להמלצות הצוות לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה, בראשות פרופ' רבקה כרמי, החליטה ות"ת לפעול לקידום השוויון המגדרי במוסדות להשכלה גבוהה, ובין היתר לכונן תכנית מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות כאשר במסגרת התכנית הקיימת חולקו עד 20 מלגות.

לאור חשיבות התוכנית לקידומן לש נשים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תוך דגש על תחומי ה- STEM, מחליטה ות"ת להמשיך את  פעילות התכנית לשלושה מחזורים נוספים, בשנה"ל תשפ"א-תשפ"ד, בהתאם לתנאי הסף והקריטריונים המפורטים בתקנון התכנית המצ"ב כנספח ב' לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

בנוסף, ועל מנת ליתן מענה הולם למספרים הגבוהים של המועמדות הראויות המוגשות למלגה מידי שנה, החליטה ות"ת בשיתוף קרן צוקרמן להרחיב את תכנית המלגות בהתאם לעקרונות הבאים:

א. מידי שנה יוענקו עד 30 מלגות (במקום 20 מלגות שחולקו במסגרת התכנית הקיימת).

ב. בהתאם ליעדי התוכנית, לתמוך ובהתאם למטרותיה של התכנית לעידוד פוסט דוקטורנטיות מצטיינות ולקדם מחקר בתחומי ה-STEM ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, החליטה קרן צוקרמן כי יהיו רשאיות להשתתף במסגרת שיתוף הפעולה עם הקרן, אוניברסיטאות מחקר בישראל אשר לגביהן ערכה הקרן בדיקה מעמיקה של מצויינות אקדמית של המוסד ובכלל זה: התרשמות מרמת הקמפוס, רמת התשתיות הפיסיות הקיימות במוסד, רמת מעבדות המחקר, מחוייבות החוקרים למחקר בכלל ולבינלאומיות בפרט, מחוייבות הנהלת המוסד בדגש על המדע והמצויינות האקדמית וכו'. קרן צוקרמן תשיא תרומתה לתכנית עבור מועמדים המגיעים לאוניברסיטאות מחקר התואמות את השיקולים האקדמים המצויינים לעיל.

לאור דחיפות אישור התכנית, ולאור משבר החירום הלאומי והעולמי שהוכרז עקב נגיף הקורונה וההגבלות שהוטלו בעקבותיו, לא היה ביכולתה של הקרן לערוך בדיקה של אוניברסיטת אריאל כמפורט לעיל בדבר המצויינות האקדמית (הכוללת גם ביקור פיסי במוסד), כפי שעשתה לגבי יתר אוניברסיטאות המחקר, לשם השתתפותה בשני מחזורי התכנית, ולפיכך לא תוכל הקרן לאשר בעת הזו כי אוניברסיטת אריאל עומדת בדרישות המצויינות האקדמית מטעמה להשתתפות במסגרת שיתוף הפעולה, זאת הואיל והקול הקורא עבור המחזור הראשון כבר פורסם והקול הקורא עבור המחזור השני אמור להתפרסם כבר בחודש יולי הקרוב.

מאחר וכאמור, העדר האפשרות של אוניברסיטת אריאל ליטול חלק בשיתוף הפעולה עם הקרן נובעת ממשבר הקורונה שלא אפשר לקרן לבחון את עמידתה של אוניברסיטת אריאל בדרישות המצויינות האקדמית  ועל מנת שלא לפגוע בחלקה של האוניברסיטה, מחליטה ות"ת כי אוניברסיטת אריאל תוכל להשתתף בתכנית ות"ת והשתתפותה תתוקצב, בשלב זה, באופן מלא ע"י ות"ת (חלקה של ות"ת וחלקה של הקרן).

ג. מסגרת תקציב התכנית על פני שני מחזורים צפויה לעמוד על עד 5,100 אלפי דולר לפיכך, חלקה המקסימאלי של ות"ת בתכנית, בהנחה שאוניברסיטת אריאל תזכה ב- 5 מלגות בכל אחד משני מחזורי התכנית, עומד על סך של 2,940 אלף דולר.

ד. התקצוב המגיע יועבר לכל אוניברסיטת מחקר רלוונטית בהתאם למספר המועמדות שזכו.

ה. ות"ת תנהל ותפעיל את התכנית ובחירת המועמדות הזוכות תתבצע ע"י ועדת השיפוט שמונתה לצורך זה ע"י ות"ת בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י ות"ת ובהתאם למפורט בתקנון התוכנית.

ו. התכנית המשותפת כפופה לחתימת הסכם עם קרן צוקרמן, שיאושר ע"י הלשכה המשפטית, ולמתן פטור ממכרז בגין "מיזם משותף" ע"י ועדת המכרזים של המל"ג.