10/07/19

תכנית ות"ת לעידוד יציאת תלמידי מחקר ישראלים להודו

בישיבתה ביום 10.7.19 דנה ות"ת בהמשך התוכנית לעידוד יציאת תלמידי מחקר ישראלים להודו באמצעות קול קורא תחרותי לתמיכה במוסד להשכלה גבוהה מתקוצב על ידי ות"ת שייבחר לנהל את התוכנית.
במסגרת המדיניות של מל"ג/ות"ת לקידום הקשרים האקדמיים עם הודו, ובהמשך להחלטת הממשלה 2738 בנושא חיזוק הקשרים עם הרפובליקה של הודו, מחליטה ות"ת כדלהלן:
1. לאשר תכנית לעידוד יציאתם של תלמידי מחקר ישראלים להודו אשר יבצעו שם מחקר יישומי, פיילוטים וניסויים טכנולוגיים בשטח לצורך הקניית ידע וכישורים מדעיים ובינלאומיים, זאת באמצעות בחירת מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב על ידי ות"ת (להלן- המוסד) אשר יוביל וינהל את התכנית.
2. במסגרת התכנית על המוסד לפעול כדלקמן:

 • להקצות שטח מתאים לביצוע התכנית בהודו.
 • להתקשר עם חברות ישראליות שהן בעלות טכנולוגיה לשימוש במגזר החקלאי, בכוונה לבצע הטמעה של טכנולוגיה זו בהודו וביצוע ההטמעה בפועל עם הגוף ההודי איתו נוצרה ההתקשרות.
 • להתקשר עם גוף רלוונטי בהודו, אשר יספק את התשתיות והמשאבים הנדרשים וקיום וליווי הפיילוטים הטכנולוגיים של החברות הישראליות ואת הליווי ואירוח של הסטודנטים הישראלים בהודו.
 • התכנית תהיה פתוחה לתלמידי מחקר (סטודנטים לתואר שני עם תזה ותלמידי דוקטורט) במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת כאשר כל הוצאות הניהול, תכלול ומימון התכנית, לרבות הוצאות נסיעתם ושהייתם של הסטודנטים בהודו, יהיו על חשבון המוסד המוביל.

3. התקציב לתכנית יעמוד על 0.5 מיליון לשנים תש"פ-תשפ"א כאשר 0.25 מיליון ₪ יתוקצבו על ידי רשות החדשנות ו-0.25 מיליון ₪ יתוקצבו על ידי משרד ראש הממשלה (להלן "המשרדים"). התקציב הנ"ל יועבר לות"ת והיא תחלק אותו. הוצאת קול קורא לבחירת המוסד הזוכה מותנית בחתימה על סיכום תקציבי עם המשרדים והעברת התקציב למוסד הזוכה כפופה לקבלת התקציב בפועל בות"ת.
4. בחירת המוסד הזוכה, תתבצע ע"י ועדת השיפוט שהוקמה במסגרת התכנית של ות"ת לקידום בינלאומיות.
5. ות"ת מאשרת את פרטי התכנית, הקול הקורא ותקנון ועדת השיפוט המצורפים להחלטה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה ראה נספח א' וב' להחלטה זו.

1 ראה בסוף הפרוטוקול נספח א וב' תוספת להחלטה.

————————————————————————————————————————————————————–

נספח א'

קול קורא: תכנית ות"ת לעידוד יציאת תלמידי מחקר ישראלים להודו

1) רקע
ב- 25.06.2017פורסמה החלטת ממשלה 2783 בנושא חיזוק הקשרים עם הרפובליקה של הודו. מטרותיה העיקריות של החלטת הממשלה היו:
1. מיצוי הפוטנציאל המדיני, הכלכלי והחברתי הטמון ביחסים בין ישראל ובין הודו עבור החוסן הלאומי של ישראל ולטובת שני העמים.
2. ביסוס מעמדה של מדינת ישראל כשותפה אסטרטגית של הודו בתחומי החדשנות, המים והחקלאות.
2. האצת צמיחת המשק הישראלי באמצעות הרחבת שיתוף הפעולה עם הודו, בהתבסס על שילוב היכולות של שתי הכלכלות ולטובת שתי המדינות.
אחד מסעיפי ההחלטה קבע כי משרד רוה"מ ורשות החדשנות (להלן "המשרדים") יגבשו תכנית "בשיתוף המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה וגופי אקדמיה, שתסייע לחברות ישראליות, קטנות ובינוניות, עתירות ידע להוכיח יכולת הטמעה של המוצרים והשירותים שלהן במגזר החקלאי בהודו" (להלן "התכנית"). לצורך זה הוקצה תקציב חד פעמי של 0.25 מיליון ₪ מרשות החדשנות ו-0.25 מיליון ₪ ממשרד ראש הממשלה.

2) תכנית ות"ת לעידוד יציאת תלמידי מחקר ישראלים להודו
בדיונים שנערכו בין המשרדים הוצע כי מימוש התכנית יעשה באמצעות יציאתם של תלמידי מחקר ישראלים מצטיינים להודו אשר יבצעו שם מחקר יישומי, פיילוטים וניסויים טכנולוגיים בשטח לצורך הקניית ידע וכישורים מדעיים ובינלאומיים. לפיכך, הוחלט כי ות"ת תצא בקול קורא לבחירת מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב על ידה אשר יוביל וינהל את הוצאתה לפועל של התכנית וזאת באמצעות:
1. הצעת שטח מתאים לביצוע התכנית בהודו.
2. התקשרות עם חברות ישראליות שהן בעלות טכנולוגיה לשימוש במגזר החקלאי, בכוונה לבצע הטמעה של טכנולוגיה זו בהודו וביצוע ההטמעה בפועל עם הגוף ההודי איתו נוצרה ההתקשרות.
3. התקשרות עם גוף רלוונטי בהודו, אשר יספק את התשתיות והמשאבים הנדרשים וקיום וליווי הפיילוטים הטכנולוגיים של החברות הישראליות ואת הליווי ואירוח של הסטודנטים הישראלים בהודו.
4. התכנית תהיה פתוחה תלמידי מחקר (סטודנטים לתואר שני עם תזה ותלמידי דוקטורט) במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת כאשר כל ניהול, תכלול ומימון התכנית, לרבות הוצאות נסיעתם ושהייתם של הסטודנטים בהודו, יהיו על חשבון המוסד המוביל.

במסגרת קול קורא זה, מל"ג/ות"ת פונות למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת בבקשה להגיש הצעות כמפורט לעיל.

התקציב לתכנית יועבר לות"ת ע"י המשרדים. העברת התקציב למוסד הזוכה כפופה לקבלת התקציב בפועל בות"ת.
תנאי סף
רשאים להגיש הצעות מוסדות להשכלה גבוהה בישראל שהם בעלי הכרה קבועה על ידי המל"ג והמתוקצבים ע"י ות"ת.

3) דרישות חובה לגבי התכנית
1. התכנית תובל ע"י מוסד להשכלה גבוהה, כאשר ימונה חבר סגל שיהיה אחראי על ריכוז והובלת התכנית
2. במסגרת התכנית, יישלחו כל שנה 5 תלמידי מחקר ישראלים ממוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת לכל הפחות לשהייה של לפחות שלושה חודשים בהודו, במטרה לבצע פיילוטים וניסויים טכנולוגיים בשטח
3. התכנית תהיה פתוחה לסטודנטים לתואר שני ולדוקטורט מכלל המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת, בעלי רקע אקדמי רלוונטי לתכנית.
4. העלויות של השתתפות הסטודנטים בתכנית (טיסה להודו, לינה, אשל, ביטוח) יכוסו במלואם ע"י המוסד המוביל.
5. לצורך בחירת הסטודנטים שישתתפו בתכנית, המוסד המוביל יקים ועדה משותפת עם נציגים בדרג של סגן רקטור/סגן נשיא מכל המוסדות בהם יש מועמדים לתכנית, כאשר השיפוט יבוסס על הרמה האקדמית של הסטודנטים. יודגש כי לא תינתן עדיפות לסטודנטים מהמוסד המוביל והחלטות הוועדה יתקבלו על בסיס שיקולים אקדמיים בלבד.
6. המוסד המוביל יתקשר עם גוף רלוונטי בהודו, אשר יספק את התשתיות והמשאבים הנדרשים וקיום וליווי הפיילוטים הטכנולוגיים של החברות הישראליות ואת הליווי ואירוח של הסטודנטים הישראלים בהודו.
7. המוסד המוביל יתקשר עם חברות ישראליות שהן בעלות טכנולוגיה לשימוש במגזר החקלאי, בכוונה לבצע הטמעה של טכנולוגיה זו בהודו וביצוע ההטמעה בפועל עם הגוף ההודי איתו נוצרה ההתקשרות.

4) תקציב התכנית
כפי שצוין לעיל, יוקצה לתכנית תקציב חד פעמי של 0.25 מיליון ₪ מרשות החדשנות ו-0.25 מיליון ₪ ממשרד ראש הממשלה (סה"כ 0.5 מיליון ₪), אשר נועד לכיסוי של כ- 50% מסך ההוצאות בפועל, ובכל מקרה לא יותר מ-0.5 מיליון ₪. תקציב זה יתפרש על שנתיים (תש"פ ותשפ"א). ניתן יהיה לחשב את השתתפות המוסד על בסיס השתתפות In-Kind (תשתיות, שעות עבודה וכו').
השתתפות המשרדים תועבר ע"י ות"ת בכפוף לדיווח ביצוע שנתי שיועבר על ידי המוסד הזוכה.

5) הנחיות הגשה
המוסדות מתבקשים להגיש הצעה שתכלול התייחסות לסוגיות הבאות:
פרטי חבר סגל המוביל (קורות חיים, ניסיון ושיתופי פעולה קיימים עם הודו, ניסיון בהובלת תכניות דומות בחו"ל שת"פ עם חברות ישראליות)
1) פירוט התכנית המוצעת (תיאור המיקום המוצע, סוגי הטכנולוגיות שייבחנו, התכנית ומעטפת התמיכה שתינתן לסטודנטים המשתתפים במהלך שהייתם בהודו ולאחר חזרתם לארץ)
2) פירוט השותף ההודי (רקע על השותף עצמו, התשתית והתמיכה שהוא יספק במסגרת התכנית וכו'). יש לצרף הסכם חתום בין המוסד המוביל לשותף ההודי.
3) פירוט תקציב התכנית, כולל השתתפות המוסד המוביל, גם לאחר סיום תקציב ות"ת. בפירוט התקציב יש להבחין בין עלויות בסיסיות לעצם קיום התכניות לבין עלויות המתוקצבות עבור משתתף, ויש לציין את מספר הסטודנטים המתוכנן להשתתף.
יצוין כי אין חובה להוכיח התקשרות עם חברות ישראלית במועד הגשת ההצעה. ניתן להשלים דרישה זו בהמשך, גם בהתייעצות עם רשות החדשנות, במקרה הצורך.
את ההצעה יש להגיש עד ל-29.08.2019 חתומה ע"י נשיא המוסד, לגב' אמה אפטרמן, ממונה תחום מדיניות בינלאומיות וקשרי חוץ, באגף אסטרטגיה ובינלאומיות: emmaa@che.org.il, 02-5094516.
6) תהליך שיפוט
הבקשות המוגשות תבחנה ע"י ועדת שיפוט אשר תמונה ע"י מל"ג/ות"ת.
השיפוט יבוצע בהתאם לקריטריונים הבאים:
1. הערכת ניסיון רלוונטי ורמת הקשרים הקיימים עם הודו של חבר סגל המוביל, בהתייחס להיבטים הבאים (33.3% מסה"כ הניקוד):

 1. שיתופי פעולה אקדמיים עם מוסדות אקדמיים וגופים אחרים רלוונטיים בהודו
 2. הובלת פרויקטים דומים בחו"ל (יתרון לפרויקטים בהודו)
 3. שיתופי פעולה עם חברות ישראליות

2. הערכת השתתפות השותף ההודי ויכולתו לספק את התשתית והתמיכה הנדרשת במסגרת התכנית, בהתייחס להיבטים הבאים (33.3%):

 1. השתתפות כספית של השותף ההודי
 2. השטח והתשתיות שהשותף יספק
 3. מעטפת התמיכה שתינתן לסטודנטים המשתתפים

3. הערכת יכולת המוסד להמשיך לקיים את התכנית לאחר סיום תקצוב ות"ת – מבוסס על גובה השתתפות המוסד המוביל (מעבר לתקציב מרשות החדשנות ומשרד ראש הממשלה) במהלך השנתיים של תקצוב ות"ת ואחרי השנתיים של תקצוב ות"ת – ההצעה בעלת ההשתתפות הגבוהה ביותר תקבל את מלוא הניקוד ויתר ההצעות ינוקדו ביחס אליה (33.3%)
7) התחייבות המוסד הזוכה
על המוסד הזוכה יהיה:
1. תוך שלושה חודשים לאחר קבלת מכתב זכייה – להגיש הוכחת התקשרות עם חברותה ישראליות לשם בחינת טכנולוגיית החברות בהודו.
2. להגיש דיווחי ביצוע והתקדמות:

 • דיווח אמצע (יוגש עד לתאריך 25.9.2020):
 • דיווח כספי – יוגש בחתימת סמנכ"ל הכספים של המוסד בגין הביצוע וההוצאות בפועל של התכנית.
 • דיווח התקדמות התכנית – תוצאות התכנית עד כה, חווית הסטודנטים, הניסיון עם השותף ההודי וכו', התכנית להמשך הפעילות בשנה השנייה.
 • דיווח סופי (יוגש עד לתאריך 23.9.2021):
 • דיווח כספי – יוגש בחתימת סמנכ"ל הכספים בגין הביצוע וההוצאות בפועל של התכנית.
 • סיכום התכנית – תוצאות התכנית, חווית הסטודנטים, הניסיון עם השותף ההודי, חוות דעת של החברה הישראלית וכוונות להמשך התכנית.

——————————————————————————————————————————————————–

נספח ב'

תקנון ועדת השיפוט לבחינת ולבחירת הצעות במסגרת התכנית של מל"ג/ות"ת לקידום בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה

1) רקע
המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב הציבו את קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב. בשנה הראשונה של התכנית הרב-שנתית, במטרה להתניע את הפעילות לקידום הבינלאומיות במוסדות ולהבטיח כי כל מוסד מקדם את הנושא באופן מוסדר ומתאים לחזונו ומטרותיו, החליטה ות"ת להקצות את התקציב הייעודי לבינלאומיות לשנת תשע"ז, אשר עמד על סך 9 מלש"ח, לשתי מטרות עיקריות: 1) גיבוש אסטרטגיה מוסדית לבינלאומיות; 2) הקמת תשתיות אקדמיות וניהוליות הנדרשות לקידום הנושא.
על בסיס כל האמור לעיל, על מנת לתת מענה מלא על מטרות התכנית הכוללת לקידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה, ובהתייחס לגיוון המוסדות בישראל ולסטטוס הקיים שלהם בפיתוח הבינלאומיות, ובנוסף לשונות האופי והאתגרים של המוסדות בתחום הבינלאומיות, אישרה ות"ת בישיבתה ביום 21.02.2018 שני מסלולי תמיכה לפיתוח הבינלאומיות במוסדות בין השנים תשע"ט-תשפ"ב:
א. המסלול הראשון הינו מודל תקצוב תחרותי מבוסס תפוקות בינלאומיות, למוסדות אשר החלו בפעילות זו באופן משמעותי.
ב. המסלול השני הינו מודל תקצוב לסיוע בצמיחת המוסדות אשר נושא הבינלאומיות נמצא בתחילת דרכו ולמוסדות המתמקדים בהיבטים מסוימים של בינלאומיות. מדובר במסלול שאיננו תחרותי.
ביום 25.4.2018 אישרה ות"ת את התכנית המפורטת של מודל הצמיחה והחליטה על הקמת ועדת שיפוט לבחינת ולבחירת ההצעות שיוגשו במסגרת התכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה (מודל הצמיחה).

2) מטרות ותפקידי ועדת השיפוט
1. התפקיד העיקרי של ועדת השיפוט הינו לבחון את ההצעות המוגשות ולהחליט אילו הצעות עומדות בתנאי הסף של התכנית וזכאיות להיבחן לצורך תקצוב ות"ת.
2. הבקשות המוגשות אשר תעמודנה בתנאי הסף תבחנה ע"י ועדת השיפוט על בסיס ההיבטים העיקריים:

 • התאמה בין אסטרטגיית המוסד לנושא בינלאומיות לבין הבקשה (עד כמה הבקשה מותאמת ליעדי המוסד והאסטרטגיה המוסדית)

גובה התמיכה של ות"ת בפועל ייקבע לאחר בחינת הבקשות ועד לסכומים המקסימליים המאושרים בכל קטגוריה.
3. בעת הצורך, הוועדה תוכל לבצע תהליכי שיפוט במסגרת קולות קוראים ותכניות אחרות של מל"ג/ות"ת בנושאים הקשורים לקידום בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה.

3) הרכב ועדת השיפוט
ועדת השיפוט תורכב מלפחות חמישה חברים, כולל חבר אחד ממל"ג וחבר אחד מות"ת. בהרכב הוועדה ישקלו שיקולים של גיוון מגזרי, מגדרי ותחומי. כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, כך שתקופת כהונתו בוועדת השיפוט תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין).
ריכוז עבודת הוועדה ייעשה על ידי האגף לאסטרטגיה ובינלאומיות ואגף התקצוב במל"ג/ות"ת. בדיוני הוועדה ישתתפו באופן קבוע ממונה אסטרטגיית בינלאומיות וקשרי חוץ באגף אסטרטגיה ובינלאומיות ומרכז מאגף התקצוב, וכן יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך.

4) תקופת כהונה
יו"ר ועדת השיפוט והחברים יתמנו לתקופה של שלוש שנים.

5) ישיבות ועדת השיפוט
1. ועדת השיפוט תתכנס לפחות פעם אחת בשנה במועד שיקבע בתיאום עם יו"ר ועדת השיפוט.
2. סדר יום הישיבה ייקבע בתיאום עם יו"ר ועדת השיפוט בהתייעצות עם הצוות המקצועי. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
3. חבר ועדת השיפוט יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
4. הקוורום לקיום ישיבת ועדת השיפוט יהיה נוכחות של לפחות 60% מהחברים, וביניהם יושב הראש.במקרים חריגים, בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הועדה, לרבות מקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
5. החלטות ועדת השיפוט תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
6. במקרים חריגים ודחופים וע”פ החלטת היו”ר שתנומק, ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, בהתקיים שני תנאים מצטברים אלו:

 1. הוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה.
 2. לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.

7. החלטות ועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.
8. בכל ישיבה של ועדת השיפוט יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
9. כל פרוטוקול וכל החלטה יחתמו על ידי יושב ראש ועדת השיפוט.
10. לאחר בחירת ההצעות, תדווח ועדת השיפוט לות"ת על הזוכים, לרבות פירוט אודות התקציבים שהוקצו, מידע מפורט לגבי התשתיות שיוקמו במוסדות הזוכים וכן מידע על סוגיות מיוחדות.

6) מניעת חשש לניגוד עניינים
חברי ועדת השיפוט ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;
בסעיף זה –
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.
חברי וועדת השיפוט שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

 1. חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
 2. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;
 3. דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
 4. בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
 5. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל, כמו ראש אגף כספים.

חברי ועדת השיפוט יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

7) שמירה על סודיות
חברי ועדת השיפוט ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מנהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.