03/04/19

תכנית ות"ת לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת – פרסום תכנית נוספת במסגרת מודל הצמיחה

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 3.4.19 דנה ות"ת בפרסום תוכנית נוספת במסגרת מודל הצמיחה של תוכני תות"ת לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת .

1. בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות ולהחלטות ות"ת מיום 21.2.2018 ויום 25.4.2018 ובהקשר ל"מודל הצמיחה" שבו שני מסלולים: מסלול א' ומסלול ב', מחליטה ות"ת כדלקמן:
2. על מנת לאפשר למוסדות שקיבלו את התקציב במסגרת מסלול א' בלבד, להמשיך לפתח את נושא הבינלאומיות וכדי לתת הזדמנות נוספת למוסדות שהיו רשאים לגשת למסלול ב' אך לא נגשו ולמוסדות שנגשו למסלול ב' ולא אושר להם תקציב, מאשרת ות"ת למוסדות אלו להגיש בקשה לתמיכה נוספת במסגרת מסלול ב', בהתאם למתווה ולקריטריונים המפורטים כדלקמן:
(א) המוסדות רשאים להגיש בקשות לתקצוב ות"ת ב-4 קטגוריות התכנית המאושרות ע"י ות"ת – (I) בניית תשתיות מוסדיות בהיבט הבינלאומי, II) הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים, III) פיתוח שת"פ מול מוסדות בחו"ל ,IV) ניידות סטודנטים וסגל – בכפוף לעמידה בתנאי הסף הרלוונטיים לאותה קטגוריה.

(ב) המוסדות נדרשים להקצות 20% מתקציב הבקשה שלהם לקטגוריה I לשנים תשע"ט-תש"פ. דרישה זו נובעת מהחשיבות הרבה שות"ת רואה בפיתוח התשתיות הבסיסיות הנדרשות לקידום בינלאומיות בתוך המוסדות. מעבר לכך, כל מוסד יוכל להחליט על אילו קטגוריות נוספות (קטגוריות II, III וIV) בהן הוא רוצה להגיש בקשה והתמהיל ביניהן.

(ג) המוסדות יקבלו תקציב לשנתיים (תש"פ-תשפ"א) כאשר תשתתף ות"ת בהוצאות בסכום של עד 80% מסך העלות בפועל של כל קטגוריה ובכל מקרה לא יותר מ- 1.2 מיליון ₪ בסך הכל למוסד לשנים תש"פ-תשפ"א.

3. בהתאם להחלטת ות"ת מיום 21.2.2018, התמיכה הנוספת המפורטת לעיל תינתן מתוך התקציב הכולל של 24 מיליון ₪ שאושר למודל הצמיחה. הבקשות יבחנו ע"י ועדת השיפוט אשר מונתה לנושא ואשר תאשר את הסכומים המגיעים לכל מוסד בהתאם לקריטריונים המפורטים בתכנית ובכפוף לביצוע בפועל של המוסדות.
ות"ת מאשרת את התכנית המפורטת במסמך מס' 4494 והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.