26/02/20

תכנית להקמת קרן מחקר משותפת ישראלית-בריטית לעידוד שיתופי פעולה מחקריים אקדמיים בינלאומיים

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 26.2.20 דנה ות"ת בתוכנית להקמת קרן מחקר משותפת ישראלית-בריטית לעידוד שיתופי פעולה מחקריים אקדמיים בינלאומיים וזאת בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה, הכוללת עידוד שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 14.08.2019 בנושא שיתופי פעולה מחקריים בילטרליים, שבמסגרתה בריטניה הוגדרה כיעד מרכזי לשיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים, ות"ת מחליטה כדלקמן:

1. לאשר את התכנית להקמת קרן מחקר משותפת ישראלית-בריטית לעידוד שיתופי פעולה מחקריים אקדמיים בינלאומיים.

2. בצד הישראלי בתכנית תשתתף ות"ת כאשר חלק משמעותי מהתקציב ימומן מתרומות שיגוייסו ע"י ה- ISF ומהצד הבריטי ישתתפו בה גופים שונים התומכים במחקר. בכל מקרה, התחומים בהם תתמוך הקרן יקבעו ע"י הגופים אשר ישתתפו בתכנית. התכנית תופעל באמצעות ה- ISF בהתאם לקריטריוני השיפוט הנהוגים בקרן הלאומית למדע ובהתבסס על מצוינות אקדמית.

3. הקרן המשותפת תפעיל את התכנית למשך שני מחזורים. הפעלת המחזור הראשון והשני תחל בשנים תשפ"א ותשפ"ב בהתאמה. במידה שיהיו עיכובים הקשורים לתהליך גיוס התרומות, הקמת מערך השיפוט וכיו"ב, יתאפשר לדחות את פתיחת המחזור הראשון לתשפ"ב והשני לתשפ"ג.

4. העלות הכוללת של הפעלת שני המחזורים של התכנית תעמוד על סך של 48 מיליוני דולרים, כאשר 24 מיליוני דולרים (88.8 מיליוני ₪) ימומנו על ידי הצד הישראלי ו-24 מיליוני דולרים על ידי הצד הבריטי.

5. מיליוני ₪ מתוך הסך של 88.8 מיליוני ₪, ימומנו ע"י ות"ת מתקציב השנים תשע"ט-תשפ"ב של התכניות הייעודיות הבאות, המופעלות על ידי הקרן הלאומית למדע כמפורט להלן:

א. הקרן למחקרים ביו-רפואיים – מעודפים של תשע"ט ומתקציב השנים הבאות ולטובת מחקרים ביו-רפואיים בלבד.

ב. קרן המחקר המשותפת ישראל-הודו (UGC-ISF) – באמצעות הסטה לטובת הקרן הישראלית-בריטית.

ג. יתרות תשע"ט ויתרות תש"פ ככל שיהיו, בתכנית מענקי הקישור (Glue Grants).

6. היתרה, בסך 44.4 מיליוני ₪, תמומן מתרומות שתגייס ה-ISF.

7. הקמת התכנית כפופה לגיוס מלוא מקורות התקציב ע"י ה ISF ולחתימה על הסכמים מחייבים להדדיות מהגופים המקבילים בבריטניה השותפים לתכנית, אשר יומצאו לצוות המקצועי בות"ת.

8. לאחר גיבוש פרטי התכנית וסיכומם בכתב בצורה רשמית מול הגורמים הבריטים, כולל גורמי הפילנתרופיה המממנים, תעביר הקרן הלאומית למדע לות"ת את תקציב התכנית המסוכם, לרבות פירוט מקורות המימון לפי תכניות וכיו"ב המאפשר את הפעלת התכנית.

9. לקראת סיום שני המחזורים הראשונים בתכנית, ייבחן הצוות המקצועי בות”ת את התקדמות התוכנית וסוגיית המשך הפעלת הקרן תובא לדיון בות"ת.

10. יישום התכנית כפוף לחתימת כל הצדדים השותפים על הסכם מחייב, שיקבל אישור ות"ת.