14/08/19

תכנית מלגות לדוקטורנטים ובתר דוקטורנטים יוצאי אתיופיה

בהמשך להחלטת הממשלה מיום  17.9.18 על  "העברת אחריות על מתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי ממשרד העלייה והקליטה למשרד החינוך ולמועצה להשכלה גבוהה" ובהמשך להמלצת ועדת ההיגוי של ות"ת לנושא זה מיום 4.7.19,  ובשל הצורך בעידוד וחיזוק סטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים מחקריים ממוצא אתיופי בעלי פוטנציאל לקריירה אקדמית ומנהיגות אקדמית ועל מנת שתיווצר תשתית להרחבת ייצוג האוכלוסייה יוצאי אתיופיה בסגל האקדמי הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה, מחליטה ות"ת על הפעלת תכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה האתיופית וכן תכנית מלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה החל משנה"ל תש"פ כדלקמן:

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה

במסגרת התכנית יוענקו עד 8 מלגות תלת-שנתיות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה האתיופית, על בסיס תחרותי. גובה המלגה יעמוד על כ-62.2 אלפי ₪ לשנה, מזה כ-52.2 אלפי ₪ במימון ות"ת והיתרה בגובה 10 אלפי ₪ לשנה במימון המוסד. בנוסף, המוסד יעמיד לכל מלגאי סכום שנתי של 10 אלפי ₪ לצורך כיסוי הוצאות מחקר.

אומדן תקציב ות"ת לטובת הנושא, במחירי תקציב תש"פ, יעמוד על 418 אש"ח בתש"פ, 835 אש"ח בתשפ"א, ו 1,253 אש"ח החל מתשפ"ב, מתקציב הנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה.

מקורות המימון הינם:

  • 400 אש"ח בשנה, שיועברו מבסיס תקציב משרד העלייה והקליטה לות"ת.
  • יתר המימון יהיה ממקורות התקציב הרב שנתי של ות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה.

 

מלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה

מטרת התכנית היא לסייע לדוקטורנטים יוצאי אתיופיה מצטיינים מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות (פוסט דוקטורט) באוניברסיטאות מובילות בחו"ל, במטרה לקלוט אותם עם סיום ההשתלמות כחברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות בארץ. גובה המלגה עומד על 80 אש"ח לשנה והיא ניתנת למשך שנתיים.

במסגרת התכנית, בשנה"ל תש"פ תוענק מלגה אחת, בתש"פ 2 מלגות, והחל מתשפ"א 3 מלגות בכל שנה.

אומדן תקציב ות"ת לטובת הנושא, במחירי תקציב תש"פ, יעמוד על 80 אש"ח בתש"פ, 240 אש"ח בתשפ"א, ו- 400 אש"ח החל מתשפ"ב, אשר יתוקצבו מתקציב הנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה.

 

ועדות השיפוט

קביעת הזוכים הן בתכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים והן בתכנית המלגות לבתר דוקטורנטים תיעשה על ידי המלצותיה של ועדת השיפוט, שמונתה ע"י ות"ת, למינוי אנשי סגל אקדמי יוצאי אתיופיה במוסדות בראשות ובהשתתפות פרופ' יעל מנדל גוטפרוינד, הרב ד"ר שרון שלום, פרופ' שפרה שגיא, פרופ' אורנה קופרמן ופרופ' דבי שלו, אשר תורחב גם לשיפוט לדוקטורנטים ובתר דוקטורנטים מצטיינים.

לאור העובדה כי לוחות הזמנים לקראת שנה"ל תש"פ צפופים, הוחלט כי לשנה"ל תש"פ, שיפוט המועמדים יהיה ע"י אנשי הסגל האקדמי החברים בוועדת ההיגוי, כלומר פרופ' יוסי שיין, פרופ' שפרה שגיא, הרב ד"ר שרון שלום, ד"ר ווביט וורקו וד"ר חן ליפשיץ.