13/03/19

תכנית מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה – מסמך מס' 4483

בישיבתה ביום 13.3.19 דנה ות"ת בתוכנית המלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום 31.10.18 על העברת האחריות על מלגות הסיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה החל מתש"פ ממשרד הקליטה לות"ת, ובכפוף לכך כי החל משנת 2020 ואילך, יועברו מבסיס תקציב משרד העלייה והקליטה 16 מש"ח לבסיס תקציב מל"ג/ות"ת עבור סיוע לסטודנטים לתואר ראשון ושני, מחליטה ות"ת לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה ועל הקמת תכנית מלגות הסיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה, כלהלן:

1. בתואר הראשון תהיינה פתוחות בפני הסטודנטים יוצאי אתיופיה, במוסדות שבתקצוב ות"ת ובמוסדות שאינם בתקצוב המדינה, 3 תכניות סיוע בתקצוב ות"ת:
א. תכנית מלגות "מרום" לתלמידי שנה א', המבטיחה סיוע כלכלי עד לסיום התואר הראשון (שנים תקניות) – קבלת מלגה בגובה 10,000 ₪ בשנה א', בהתאם לעמידה בקריטריונים סוציו אקונומיים וגיוון תחומי לימוד. המלגה תלווה בהתנדבות חברתית. המלגה מובטחת עד לסיום התואר (שנים תקניות).
כ-600 סטודנטים יקבלו מלגה במחזור (בהיקף לימודים של לפחות 60% מתכנית לימודים שנתית), כך שסה"כ מספר המלגאים יעמוד על כ 2,000 בהפעלה מלאה.

ב. מלגות "ממשיכים", הוראת מעבר ל 3 שנים, המיועדת לזכאי משרד הקליטה בתשע"ט הלומדים לקראת תואר ראשון – בכדי שלא לייצר פגיעה בסטודנטים לתואר ראשון, שנמצאו זכאים למלגה ע"י משרד הקליטה בתשע"ט, תיפתח תכנית המוגבלת ל 3 שנים, אשר תעמיד מלגה בגובה 10,000 ₪ לשנה לסטודנטים אלה עד לסיום שנות התואר התקניות שלהם (שנים ב', ג' ובתחומים רלוונטיים גם שנה ד'), בהתאם לעמידתם בקריטריונים של משרד הקליטה.
תכנית זו תוגדר כ"הוראת שעה" למשך שלוש שנים, בין השנים תש"פ-תשפ"ב.

ג. קרן הסיוע לסטודנטים – הסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר ראשון יוכלו להגיש בקשה במקביל גם לקרן הסיוע לסטודנטים, הפועלת על בסיס קריטריונים סוציו אקונומיים, וככל שיימצאו זכאים, יוכלו לקבל מלגה מקרן הסיוע, בין אם קיבלו מלגה מתכנית מלגות "מרום" או ממלגות "ממשיכים" ובין אם לאו.

*הערה – כל 3 התכניות הללו מתייחסות לכלל הסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר ראשון הלומדים במוסדות שבתקצוב ות"ת ובמוסדות שאינם בתקצוב המדינה. התכניות אינן כוללות את הסטודנטים לתואר ראשון הלומדים במכללות לחינוך, להם ישנה קרן נפרדת וכן תקצוב נפרד לנושא במשרד החינוך.
2. תואר שני: בהמשך להחלטת ות"ת מיום 31.10.18, להעמיד, החל משנה"ל תשע"ט, מלגות לכלל הסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר שני מחקרי באוניברסיטאות בשנה ב', במסגרתה ניתנות מלגות הצטיינות בגובה 41,000 ש"ח לכל הסטודנטים אשר סיימו את שנה א' בתואר השני בממוצע של 85 ומעלה וכן אושרה הצעת המחקר שלהם ע"י האוניברסיטה ומלגות שכ"ל בגובה 13,794 ₪ לכל יתר הסטודנטים, מחליטה ות"ת כי עקב שיעור ההשתתפות הנמוך באופן חריג של יוצאי אתיופיה בתואר השני, ועקב הבעיה הסוציואקונומית הקיימת בקרב קהילת יוצאי אתיופיה, תיפתח בנוסף תכנית מלגות סיוע, אשר תופנה לכלל* הסטודנטים לתואר שני הלומדים בשנה א' לתואר, כאמור להלן: מלגות בגובה 10,000 ₪ יינתנו לסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר שני בשנה א' לתואר, הלומדים בהיקף של לפחות שני שלישים מתכנית לימודים שנתית.
לאחר התייצבות פעילות תכנית המלגות המוצעת, תיבחן האפשרות להגשת בקשה למלגה גם בשנה ב' של התואר השני, ללא תלות בתואר השני המחקרי, ככל שועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה תזהה צורך לכך, ובכפוף למסגרת התקציבית.
*לא כולל סטודנטים במכללות לחינוך, להם יש קרן נפרדת במשרד החינוך.
3. ות"ת מחליטה כי בכפוף לאישור הנהלת פר"ח, ניהול והפעלת תכניות המלגות "מרום", מלגות "ממשיכים" וכן מלגות לסטודנטים שנה א' בתואר השני – יתבצעו ע"י פר"ח, המפעילה עבור ות"ת הן את תכנית פר"ח לכלל הסטודנטים והן את תכנית מלגות "אירתקא" לסטודנטים מהחברה הערבית.